Home / Anunturi / Nota de informare angajati, privind acordarea voucherelor de vacanta

Nota de informare angajati, privind acordarea voucherelor de vacanta

Pentru perioada 1 iulie 2017 – 30 noiembrie 2018 se acordă vouchere de vacanţă, în cuantum de 1.450 lei/salariat, în limita sumelor prevăzute în buget alocate cu această destinaţie, indiferent de durata contractului individual de muncă/raportului de serviciu şi/sau timpul de muncă.

Beneficiază de acordarea voucherelor de vacanţă personalul încadrat în unităţi/instituţii care a desfăşurat activitate în intervalul 1 iulie 2017 – 30 noiembrie 2018, indiferent de durata acesteia, inclusiv personalul pensionat/detaşat sau aflat în situaţiile prevăzute la art. 145 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul salariatului al cărui contract individual de muncă/raport de serviciu, la data acordării voucherelor de vacanţă, este suspendat sau a încetat, acesta poate beneficia de vouchere de vacanţă numai dacă în termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a Ordinului 3560/2018 modificat,  o cerere în acest sens, precum şi dovada achitării impozitului aferent prin virament bancar în contul unităţii/instituţiei.

În cazul încadrării în sistem de cumul/plata cu ora, voucherele de vacanţă sunt acordate de către angajatorii unde beneficiarii în cauză îşi au funcţia de bază, potrivit legii.
În cazul salariaţilor , care în intervalul 1 iulie 2017 – 30 noiembrie 2018 au desfăşurat activitate la mai mulţi angajatori, se acordă o singură indemnizaţie de vacanţă, sub formă de vouchere, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat, de către angajatorul unde beneficiarul în cauză îşi are funcţia de bază, potrivit legii. În cazul în care nu se poate stabili funcţia de bază, beneficiarul indemnizaţiei de vacanţă alege în scris unitatea care îi acordă voucherele de vacanţă, având obligaţia de a transmite, în termen de maximum 10 zile lucrătoare, şi către ceilalţi angajatori opţiunea realizată.

Beneficiarii au dreptul să îşi aleagă unitatea afiliată pentru achiziţionarea serviciilor turistice.

Personalul angajat cu mai mult de o normă beneficiază de vouchere de vacanţă în cuantum de 1.450 lei.

Personalul care ulterior datei de 1 iulie 2017 a beneficiat de vouchere de vacanţă cu valoarea integrală nu mai beneficiază de vouchere de vacanţă. În situaţia în care nu s-au acordat vouchere în valoare totală de 1.450 lei, personalul în cauză primeşte diferenţa cuvenită, la cererea scrisă a acestuia, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.

Beneficiarii care nu doresc să primească vouchere de vacanţă depun o solicitare scrisă în acest sens la unitatea/instituţia angajatoare, în termen de 15 zile de la data publicării  Ordinului 3560/2018 modificat.

Beneficiarul poate utiliza voucherele de vacanţă pe baza actului de identitate numai pentru achiziţionarea de servicii turistice de la unităţile afiliate.

La sfârşitul perioadei de valabilitate sau la data stabilită de angajator, beneficiarul are obligaţia să restituie angajatorului voucherele de vacanţă pe suport hârtie acordate pentru anul în curs şi neutilizate ori necuvenite sau contravaloarea acestora, în termen de 30 de zile de la producerea cauzei care determină restituirea, potrivit prevederilor legale.

Voucherul de vacanţă are perioadă de valabilitate de un an de la data emiterii pe suport hârtie, respectiv de la data alimentării pentru voucherele emise pe suport electronic, fără a se înţelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic.

Valorile nominale pentru voucherele de vacanţă pe suport hârtie sunt multiplu de 50 lei până la 100 lei, până la valoarea maximă de 1.450 lei.

Sumele reprezentând voucherele de vacanţă nu intră în baza de calcul al contribuţiilor de asigurări sociale şi contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate, dar contravaloarea acestor vouchere este supusă impozitării, în luna în care au fost acordate beneficiarului.

În situaţia în care se restituie voucherul/contravaloarea acestuia, persoana beneficiază de recalcularea impozitului în luna următoare restituirii.

Top