Home / Anunturi / Anunt selectare parteneri proiect „Un viitor mai sigur pentru studenți”

Anunt selectare parteneri proiect „Un viitor mai sigur pentru studenți”

ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 (POCU)

Universitatea Maritimă din Constanța anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a partenerilor privaţi pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării şi depunerii cererii de finanţare aferente unui proiect în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axă prioritară 6– Educație și competențe, Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții, Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației și a sistemelor de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de muncă şi consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională, precum şi a calităţii lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învăţământ şi instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de învăţare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învăţare duală şi programe de ucenicie, Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, Apelul de proiecte POCU/626/6/13/, în conformitate cu prevederile:

 • U.G. nr. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;
 • G. nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;
 • OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;
 • METODOLOGIA DE SELECŢIE A PARTENERILOR în vederea depunerii unor cereri de finanţare pentru proiecte implementate în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 -2020.

Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanţare pentru viitorul proiect, precum si Criteriile de eligibilitate sunt specificate în Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 şi în Ghidul Solicitantului –  Condiții Specifice – „Stagii de practică pentru studenţi – AP 6/PI 10.iv/OS 6.13”,  publicate pe pagina Ministerului Fondurilor Europene, respectiv: www.fonduri-ue.ro.

NOTĂ: Neîndeplinirea acestor cerinţe şi a criteriilor de eligibilitate determină respingerea oricărei candidaturi.

 

 1. Obiectivul specific al programului

„Creșterea numărului absolvenților de învățământ universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI”;

 

 1. Obiectivul general al proiectului

Organizarea participării studenților (ISCED 5-7) la programele de învățare la locul de muncă (stagii de practică, internship -uri) și încheierea de parteneriate cu agenți economici care să faciliteze inserția pe piața muncii a absolvenților de studii terțiare.

 

 1. Scopul cererii de finanţare:

Obținerea finanțării stagiilor de practică pentru studenți si realizarea activităților propuse în cadrul proiectului cu titlul „Un viitor mai sigur pentru studenți”.

 1. Principalele activităţi ale proiectului sunt:
 2. Activitati transversale – management si diseminarea informatiilor
 3. Realizarea unui sistem functional de stagii de practica si de tranzitie de la scoala la viata activa pentru studenti – activitatea obligatorie

2.1. Stabilirea formatelor cadru de documente utilizate si a caracteristicilor sistemului de stagii de practica si de tranzitie de la scoala la viata activa;

2.2. Realizare intalniri cu angajatori in vederea prezentarii sistemului functional de stagii de practica si de tranzitie de la scoala la viata activa precum si realizarea de parteneriate cu angajatorii

 1. Realizarea unui program bidirectional de informare coordonata intre universitatea promotoare si angajatori – activitatea obligatorie

3.1.  Stabilire principii, caracteristici si metodologie a programului de informare bidirectionala coordonata intre angajatori si universitatea promotoare

3.2. Organizare intalniri cu actorii interesati ai pietei muncii in vederea stabilirii caracteristicilor programului de informare bidirectionala coordonata

3.3. Testarea si implementarea programului de informare coordonare realizat

 1. Furnizarea de servicii de servicii de consiliere si orientare profesionala axate pe dobandirea de competente transversale corelate cu necesitatile pietei muncii – activitate secundara
 2. Organizarea si derularea programe de invatare la locul de munca – de tip stagii de practica – activitatea obligatorie

5.1. Realizare metodologie de organizare si desfasurare a stagiului de practica

5.2. Realizarea conventiei de practica pentru organizarea stagiilor de practica

5.3. Desfasurarea si evaluarea stagiilor de practica realizate

 

Detaliile privind activitățile cadru și acțiunile aferente acestora, care vor face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat se găsesc în GHIDUL SOLICITANTULUI–CONDIȚII SPECIFICE ”Stagii de practică pentru studenți”, AP 6/PI 10.iv/OS 6.13.

 1. Activităţile în care va/vor fi implicat/implicati partenerul/partenerii:

Conform Notei justificative elaborată de candidaţi care va conţine o analiză a valorii adăugate a parteneriatului în ceea ce priveşte utilizarea eficientă a fondurilor precum şi rolul partenerului în implementarea proiectului.

Referitor la activitatile prevazute in cadrul proiectului partenerii se vor implica in aceste activități  în funcție de specificul fiecăruia.

 1. Valoarea proiectului

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu poate depăşi echivalentul în lei a maxim 1 mil euro, calculat la cursul Inforeuro aferent lunii mai 2019 – 1 euro = 4,7517 RON. Detaliile privind Cofinanţarea proiectului sunt specificate în Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

 1. Criteriile de selecţie a partenerului/partenerilor şi grila de evaluare (inclusiv punctajul stabilit pentru fiecare criteriu în parte)

Selectarea partenerilor se va face pe baza următoarelor documente pe care candidaţii le vor depune la sediul Universității :

 • Scrisoarea de intenţie (Anexa 1)
 • Fişa partenerului (Anexa 2)

Cele 2 documente trebuie să respecte modelul publicat, iar rubricile Fişei partenerului să fie integral completate.

În Scrisoarea de intenţie şi în Fişa partenerului candidaţii vor menţiona cel puţin o activitate cadru a proiectului pentru care dispun de resursele materiale şi umane necesare şi vor furniza o scurtă descriere a acţiunilor propuse în cadrul acestei activităţi cu prezentarea aspectelor considerate esenţiale pentru obţinerea rezultatelor aşteptate şi atingerea obiectivelor şi a contribuţiei în parteneriat: plus valoarea adusă proiectului.

Candidaţii vor prezenta și documente prin care să facă dovada veridicităţii celor declarate pe proprie răspundere în Scrisoarea de intenţie şi Fişa partenerului, după cum urmează:

 1. Statutul organizaţiei/actul constitutiv prin care se face dovada că are în obiectul de activitate prestarea de servicii de natura celor care sunt necesare implementării proiectului, conform cu temele şi activităţile la care doreşte să fie partener
 2. Contract de finanţare, acord de parteneriat, dovadă experienţă de cel puţin 6 luni în domeniul activităţilor proiectului, după caz, pentru a proba că a implementat/implementează, este/a fost implicat în calitate de partener sau beneficiar, în proiecte finanţate din Fonduri Europene.
 3. Situaţiile financiar – contabile (balanţă, bilanţ contabil) pe ultimii 3 ani din care să rezulte veniturile pentru a proba că are capacitatea financiară de realizare a activităţilor din proiect.

Aceste documente se prezintă în copie, semnate, ştampilate şi certificate conform cu originalul de către reprezentantul legal

 1. Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal (semnată şi ştampilată de către acesta) că respectă Regulile generale privind partenerii în cadrul cererilor de finanţare nerambursabilă prin POCU
 2. Declaraţie pe propria răspundere (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal) prin care îşi asumă să depună toate diligenţele pentru a asigura resursele financiare şi umane necesare pe toată durata de implementare a proiectului şi susţinerea cofinanţării;
 3. Declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor şi taxelor locale, precum si obligatiile de plata la bugetul general consolidat;
 4. Nota justificativă privind valoarea adăugată a parteneriatului.

Aceste documente se prezintă în original. Orice candidatură care nu respectă aceste cerinţe va fi automat respinsă.

Candidaţii vor depune documentele la Secretariatul Universității de Marină din Constanța, strada Mircea cel Bătrân, nr. 104, începând de la data publicării prezentului anunț (06.09.2019), până la data de 20.09. 2019, ora 1600.

Toate documentele solicitate vor fi prezentate în limba română şi vor fi depuse în forma precizată şi în termenul solicitat, asumate de reprezentantul legal (semnătură şi ştampilă), după caz.

Pe baza documentaţiei depuse de candidaţi, Comisia de selectare a ofertelor de parteneriat va verifica calificarea candidaţilor conform Anexei 3.

 

Evaluarea candidatilor:

Candidații declarați admiși vor trece în etapa de evaluare, etapă în care se va folosi Grila de evaluare (Anexa 4). Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 conform grilei. Vor fi declaraţi admişi candidaţii care întrunesc un punctaj egal cu sau mai mare de 65 de puncte. Vor fi declaraţi respinşi candidaţii care întrunesc mai puțin de 65 de puncte.

 1. Depunerea documentelor

Organizaţiile interesate să participe la selecţie vor depune documentele solicitate, în plic închis cu menţiunea: “Pentru selecţia de partener POCU, Apelul de proiecte AP 6- /PI 10.iv/OS 6.13., proiect: Un viitor mai sigur pentru studenți”, la secretariatul universității, situat în Constanța, Str. Mircea cel Bătrân, nr. 104.

 1. Rezultatul procedurii

Rezultatul procedurii de selecţie se va publica pe site-ul Universitatii printr-un anunţ (în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la termenul limită pentru depunerea dosarelor), care va conţine informaţiile cuprinse în anunţul de selecţie şi informaţii privind candidaţii/ofertanţii participanţi la procedură admişi şi respinşi şi punctajul obţinut de fiecare dintre aceştia, iar partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct, la datele de contact furnizate în Fişa partenerului.

 1. Soluţionarea contestaţiilor

Ofertanţii care nu au fost selectaţi ca parteneri în vederea aplicării cererii de finanţare pentru proiectul care face obiectul Anunţului de selecţie pot depune, în termen de 1 zi lucrătoare de la data publicării listei pe site-ul universității, contestaţii care se soluţionează de comisia de contestaţii în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor.

 1. Informatii suplimentare

Informații suplimentare privind procedura de selecţie pot fi obţinute direct de la secretariatul universitații sau la email: info@cmu-edu.eu sau telefon 0241664740,

Persoana de contact: Emilia Murineanu

 

Anexe: (descarcă anexele)

Anexa 1 – model Scrisoare de intenţie

Anexa 2 – model Fisa partener*

Anexa 3 – Grilă de evaluare etapa de calificare a ofertanţilor

Anexa 5- Grila evaluare si selectare a ofertantilor

Top