Header Image
Home / INGINERIE AVANSATĂ ÎN INDUSTRIA OFFSHORE DE PETROL ŞI GAZE – în engleză

INGINERIE AVANSATĂ ÎN INDUSTRIA OFFSHORE DE PETROL ŞI GAZE – în engleză

INGINERIE AVANSATĂ ÎN INDUSTRIA OFFSHORE DE PETROL ŞI GAZE – în engleză

Industria offshore de petrol şi gaze este considerată, încă în stadiul de pionierat, dacă ne gândim că primele exploatări petroliere în Marea Nordului au început abia în anul 1967. Aflându-se printre țările importante din Europa deținătoare de rezerve de petrol și gaze naturale, România a trecut şi ea la detectarea şi exploatarea zăcămintelor petrolifere offshore din platforma continentală a Mării Negre.

Planurile de învăţământ şi programele analitice ale programului studii universitare de masterat INGINERIE AVANSATĂ ÎN INDUSTRIA OFFSHORE de petrol și gaze – în engleză, care va fi inclus în structura Universităţii Maritime din Constanţa, sunt adaptate cerinţelor sistemului de învăţământ European şi răspund necesităţilor menţionate mai înainte.

Transportul naval (maritim şi fluvial) are rol esenţial pentru domeniul transportului românesc, beneficiind în spaţiul geografic dobrogean de porturi maritime (Constanţa, Mangalia, Midia, Sulina) şi porturi fluviale (Tulcea, Brăila, Galaţi), cuprinse în fluxul portuar zonal şi mondial. Acesta este complementat printr-o susţinere logistică adecvată, în cadrul căreia construcţiile navale, materializate prin cele mai reprezentative şantiere de profil din ţară (Constanţa, Mangalia, Tulcea), deţin un rol important.

Pentru profilul programului studii universitare de masterat INGINERIE AVANSATĂ ÎN INDUSTRIA OFFSHORE DE PETROL ŞI GAZE – în engleză prezintă un deosebit interes Şantierul Naval din Tulcea, VARD TULCEA S.A., care şi-a orientat activitatea din ultimii ani, cu exclusivitate spre producţia de nave specializate pentru industria offshore şi care este interest în deschiderea acestui program, ca partener în Acordul de Colaborare încheiat cu Universitatea Maritimă din Constanţa

CE STUDIEZI

Planul de învăţământ al specializării de studii universitare de masterat INGINERIE AVANSATĂ ÎN INDUSTRIA OFFSHORE DE PETROL ŞI GAZE – în engleză, precizează, cu claritate, OBIECTIVUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT GENERAL: PROFESIONALIZAREA INGINERILOR PENTRU A DOBÂNDI COMPETENŢE ÎN PROIECTAREA, CONSTRUCŢIA, MONTAREA, EXPLOATAREA, ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA NAVELOR SPECIALE ŞI A STRUCTURILOR MARINE, A UTILAJELOR, INSTALAŢIILOR, SISTEMELOR ŞI ECHIPAMENTELOR SPECIFICE INDUSTRIEI OFFSHORE, CORESPUNZĂTOR STANDARDELOR ECONOMIEI CONCURENŢIALE, AVÂND CUNOŞTINŢE INGINEREŞTI ŞI MANAGERIALE ACTUALE ŞI DE PERSPECTIVĂ ADECVATE INDUSTRIEI OFFSHORE ŞI SECTOARELOR INDUSTRIALE CONEXE.

Specializarea de studii universitare de masterat INGINERIE AVANSATĂ ÎN INDUSTRIA OFFSHORE DE PETROL ŞI GAZE – în engleză, specializarea integrată în structura Facultăţii de Electromecanică Navală, asigură formarea şi perfecţionarea specialiştilor cu studii tehnice superioare pentru nevoile complete (cercetare, proiectare, construcţie, exploatare şi mentenanţă) ale industriei offshore, respectiv pentru unele nevoi parţiale ale domeniilor conexe (inginerie navală şi navigaţie, inginerie industrială, inginerie mecanică, inginerie şi management), pe plan local şi naţional, prin învăţământ universitar construit pe criteriile de performanţă ale sistemului european.

Descarcă planul de învățământ


BENEFICII

OBIECTIVELE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PARŢIALE, SPECIFICE PE ANI DE STUDII

ANUL ÎNTÂI

Profesionalizarea în domeniul ingineriei marine şi navigaţiei, prin dobândirea competenţelor inginereşti de specialitate şi manageriale ce vizează preponderent industria offshore de petrol şi gaze – structurile marine, navele speciale, utilajele, instalaţiile, sistemele şi echipamentele specific.

ANUL DOI

Conturarea inginerului specialist, prin finalizarea pregătirii profesionale de specialitate şi manageriale ce vizează preponderent industria offshore de petrol şi gaze. Dobândirea competenţelor de cercetare-dezvoltare-inovare în domeniul ingineriei marine şi navigaţiei. Elaborarea Lucrării de Dizertaţie cu tematică în domeniul industriei offshore de petrol şi gaze. Pregătirea şi susţinerea Examenului de Dizertaţie.


Misiunea enunţată se susţine, în principal, prin cinci obiective specifice.

  • 1. Formarea universitară, a absolvenţilor ciclului întâi de licenţă, din domeniul Inginerie Marină şi Navigaţie, corespunzător cerinţelor economiei concurenţiale europene, ca ingineri având nivelul de cunoaştere ştiinţifică, inginerească, managerială şi complementară respectiv deprinderile practice adecvate nevoilor actuale şi de perspectivă pentru industria offshore.
  • 2. Extinderea procesului formativ al specialiştilor din domeniul industriei offshore, din perspectiva conferirii capabilităţii tehnico-economice şi manageriale necesare pentru abordarea proiectării, realizării şi exploatării optime, în siguranţă deplină, a construcţiilor, sistemelor şi echipamentelor specifice industriei offshore, supuse criteriilor europene, respectiv mondiale, de certificare calitativă.
  • 3. Iniţierea, în viitor, a unui program de cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă, specifică industriei offshore de petrol şi gaze şi celor conexe, compatibile cu cerinţele şi necesităţile contemporane, folosind întregul potenţial creator al cadrelor didactice, masteranzilor şi studenţilor dar şi a specialiştilor consacraţi în acest domeniu de evidentă noutate şi perspectivă în România.
  • 4.Crearea condiţiilor necesare dezvoltării, în perspectivă, a ciclului trei de doctorat, în domeniul aferent specializării, pentru asigurarea completării profilului inginerului specialist în domeniul industriei offshore de petrol şi gaze, cu valenţele cercetării ştiinţifice superioare pluridisciplinare.
  • 5. Perfecţionarea continuă a potenţialului didactico-ştiinţific uman (cadre didactice şi cercetători cu formaţie universitară şi perfecţionare postuniversitară adecvată) şi material (spaţii de învăţământ cu dotări avansate, rezultate din surse interne şi externe), pentru a răspunde cerinţelor formulate în obiectivele 1, 2, 3 şi 4.

OPORTUNITĂȚI DE CARIERĂ

Absolvenţii specializării INGINERIE AVANSATĂ ÎN INDUSTRIA OFFSHORE DE PETROL ŞI GAZE – în engleză au şanse reale să se integreze şi să evolueze în activitatea profesională – predominant în industria offshore – din ţară şi din străinătate. Se menţionează că, pregătirea tehnico-inginerească şi complementară, recunoscută pe plan naţional şi internaţional, oferă posibilitatea asimilării, la nevoie, a absolvenţilor specializării, în domenii conexe din economia naţională, inclusiv ca personal ambarcat pe nave speciale.

Studiile prognostice arată că există premisele integrării în viitor, în mediul profesional naval dobrogean şi al industriei offshore favorizată de proximitatea şi potenţialul, complex şi divers, al Mării Negre, a absolvenţilor specializării, prin angajările ce vor fi efectuate de companii româneşti şi străine care vor oferi locuri de muncă acoperitoare în perspectiva dinamicii de şcolarizare.Admitere

Suntem in cel de-al treilea an în care organizăm înscrierea online utilizând un sistem de criptare SSL pe 128 biți.

Mai multe informații aici: https://admitere.cmu-edu.eu

Comunicare

În fiecare luni după-amiază între orele 17.00-18.00 organizăm întâlniri online cu studenții și absolvenții noștri. Dacă doriți să aflați ultimele noutăți chiar de la ei dar și informații despre admitere, vă invităm aici:

https://maritimeconferences.online/

Contact

  • CONTACT
  • E-mail: bcc@cmu-edu.eu
  • Tel: +40241664740
  • Mircea cel Bătrân, nr 104
  • Constanta

Top