Header Image
Home / Programe de Studii

Programe de Studii

Studii Licență

ELECTROMECANICĂ NAVALĂ
Specializarea de studii universitare de licenţă ELECTROMECANICĂ NAVALĂ asigură formarea şi perfecţionarea specialiştilor cu studii tehnice superioare pentru nevoile complete (cercetare, proiectare, construcţie, exploatare şi mentenanţă) ale industriei de exploatare şi transport naval, ale industriei de construcţii navale şi construcţii offshore specific domeniului de inginerie navală şi navigaţie, respectiv pentru unele nevoi parţiale ale domeniilor conexe (inginerie industrială, inginerie mecanică, inginerie şi management), pe plan local şi naţional, prin învăţământ universitar construit pe criteriile de performanţă ale sistemului european (mai mult).
Descarcă planul de învățământ
ELECTROMECANICĂ NAVALĂ ÎN LIMBA ENGLEZĂ
Specializarea de studii universitare de licenţă ELECTROMECANICĂ NAVALĂ asigură formarea şi perfecţionarea specialiştilor cu studii tehnice superioare pentru nevoile complete (cercetare, proiectare, construcţie, exploatare şi mentenanţă) ale industriei de exploatare şi transport naval, ale industriei de construcţii navale şi construcţii offshore specific domeniului de inginerie navală şi navigaţie, respectiv pentru unele nevoi parţiale ale domeniilor conexe (inginerie industrială, inginerie mecanică, inginerie şi management), pe plan local şi naţional, prin învăţământ universitar construit pe criteriile de performanţă ale sistemului european (mai mult).
Descarcă planul de învățământ
ELECTROTEHNICĂ

Specializarea de studii universitare de licenţă Electrotehnica are perspective deosebite atat in evolutia intreprinderilor mici si mijlocii cu activitati in domeniul retelelor electrice, aparatelor si echipamentelor electrice, masinilor si actionarilor electrice, al traductoarelor si sistemelor de achiziii de date , al sistemelor de reglare automata, in managementul si utilizarea energiei electrice conventionale si neconventionale, dar si in ceea ce priveste proiectarea sistemelor electrice si electroenergetice.Specializarea de studii universitare de licenţă Electrotehnica asigură totodată formarea şi perfecţionarea specialiştilor cu studii tehnice superioare pentru nevoile complete (cercetare, proiectare, construcţie, exploatare şi mentenanţă) ale industriei de exploatare şi transport naval, ale industriei de construcţii navale şi construcţii.

Descarcă planul de învățământ
INGINERIE ȘI PROTECTIA MEDIULUI IN INDUSTRIE
Specializarea de studii universitare de licenţă Inginerie și protectia mediului in industrie pregăteşte profesionişti cu competenţe în proiectare, management, implementarea şi auditarea proceselor şi tehnologiilor de depoluare, cu precădere pentru sistemele de producţie industriale. Absolvenţii noştri – ingineri de mediu dobândesc competenţe integrate de evaluare a calităţii mediului pentru procesele de dezvoltare de produse, inclusiv produse hightech, concomitent cu cunoştinţe care îi fac capabili să integreze rapid cele mai noi dezvoltări tehnologice referitoare la utilizarea raţională şi economia de materii prime şi energie ca surse esenţiale în dezvoltarea durabilă reală.
Descarcă planul de învățământ
TEHNOLOGII ȘI SISTEME DE TELECOMUNICAȚII
Specializarea de studii universitare de licenţă Tehnologii și sisteme de telecomunicații pregăteşte ingineri de înaltă calificare în domeniul Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii, având cunoştinţe aprofundate de proiectare a circuitelor electronice, a sistemelor dedicate, microelectronică, electronică de putere, robotică, tehnologia informaţiei şi comunicaţii. Absolvenţii au competenţe şi abilităţi de a proiecta, dezvolta, implementa şi întreţine sistemele şi echipamentele electronice, sistemele bazate pe microprocesoare şi microcontrolere, sisteme embedded, sisteme de operare şi aplicaţii software pentru cele mai diverse domenii, comunicaţii de date, sisteme de comunicaţii şi tehnologii multimedia.
Planul de învățământ

Curs Managerial de Promovare

CURS MANAGERIAL DE PROMOVARE PENTRU OFIȚERI MECANICI

Studii Masterat

MASTER INTERNAȚIONALIZAT - INGINERIE MARINĂ (MARINE ENGINEERING)

Programul de Studii „Inginerie marină”, este un program de master internaţional cu predare în limba engleză, cu o durata de studii de 2 ani, având două direcţii de aprofundare: o direcţie pe inginerie marină şi alt ape ingineria offshore de petrol şi gaze.Obiectivul asumat de programul de studii „Inginerie marină” il reprezinta profesionalizarea inginerilor pentru a dobândi competenţe în proiectarea, construcţia, montarea, exploatarea, întreţinerea şi repararea navelor speciale şi a structurilor marine, a utilajelor, instalaţiilor, sistemelor şi echipamentelor specifice industriei navale şi a celei de offshore, corespunzător standardelor economiei concurenţiale, având cunoştinţe inginereşti şi manageriale actuale şi de perspectivă adecvate industriei maritime şi sectoarelor industriale conexe.

Descarcă planul de învățământ
TEHNICI AVANSATE DE INGINERIE ELECTROMECANICĂ
Programul de studii de master „Tehnici avansate de inginerie electromecanică”, este un program profesional, cu frecvenţă si cu o durata studiilor de 2 ani. Absolvenţii programului de studii „Tehnici avansate de inginerie electromecanică” au şanse reale să se integreze şi să evolueze în activitatea profesională, având și pregătirea pentru nivelul managerial, în ţară şi în străinătate. Se menţionează că, pregătirea tehnico-inginerească şi complementară, recunoscută pe plan naţional şi internaţional, oferă posibilitatea asimilării, la nevoie, a absolvenţilor specializării, în domenii conexe din economia naţională, inclusiv ca personal ambarcat pe nave speciale.
Planul de învățământ
ADVANCED ENGINEERING IN THE OFFSHORE OIL AND GAS INDUSTRY
Programul de Studii „Inginerie avansată în industria offshore de petrol şi gaze” cu predare în limba engleză, cu o durata de studii de 2 ani. Obiectivul asumat de programul de studii „Inginerie avansată în industria offshore de petrol şi gaze” il reprezinta profesionalizarea inginerilor pentru a dobândi competenţe în proiectarea, construcţia, montarea, exploatarea, întreţinerea şi repararea navelor speciale şi a structurilor marine, a utilajelor, instalaţiilor, sistemelor şi echipamentelor specifice industriei offshore, corespunzător standardelor economiei concurenţiale, având cunoştinţe inginereşti şi manageriale actuale şi de perspectivă adecvate industriei offshore şi sectoarelor industriale conexe.
Descarcă planul de învățământ
CONCEPTE MODERNE DE INGINERIE MECANICĂ NAVALĂ

Programul de studii „Concepte moderne de inginerie mecanică navală”, este un program de studii de master profesional, cu frecvenţă, cu o durata studiilor de 2 ani.Absolventii acestui program de studii de master dobandesc capacitatea de a utiliza concepte, teorii și modele descriptive și evaluative pentru explicarea și interpretarea soluțiilor inginerești în electromecanică.

Descarcă planul de învățământ
SISTEME ELECTRICE AVANSATE

In domeniul de studii de masterat Inginerie Electrică, s-a acreditat programul de Studii de master „Sisteme electrice avansate” ,program de studii profesional, cu frecvenţă si cu o durata studiilor de 2 ani.Profesionalizarea în domeniul ingineriei electrice, prin dobândirea competenţelor inginereşti de specialitate şi manageriale ce vizează preponderent ingineria electrotehnica si electromecanică navală reprezinta obiectivul principal al acestui program de studii.

Descarcă planul de învățământ
INGINERIE SI PROTECTIA MEDIULUI ÎN INDUSTRIE

In domeniul Ingineria Mediului se desfasoara programul de studii de master „ingineria şi protecţia mediului în industrie”, program de master profesional, forma de învăţământ zi cu frecvenţă si cu o durata studiilor de 2 ani.Obiectivul central al specializării „Ingineria si Protectia Mediului in Industrie”, este acela de a oferi un program de studii de calitate, capabil de a pregăti ingineri specialişti în protecţia mediului, având un nivel de calificare adecvat exercitării profesiei şi inserţiei lor pe piaţa forţei de muncă.

Planul de învățământ
CIRCUITE ȘI SISTEME INTEGRATE DE COMUNICAȚII
Programul de studii “Circuite și sisteme integrate de comunicații” pregăteşte studenţii pentru a deveni specialişti in proiectarea sistemelor cu circuite electronice care se regăsesc în aproape toate echipamentele (telecomunicatii, industrial, automobile, medicină, aerospaţiale, etc). Proiectanţii unor astfel de sisteme trebuie să fie calificati atât în tehnologia informatiei cât şi în electronică. Specializarea este astfel deschisă studentilor interesati atât de Inginerie cât si în Tehnologia Informatiei. Odată cu dezvoltarea deosebit de rapidă a tehnicilor si echipamentelor de proiectare, cercetarea in acest domeniu este îndreptată în mod special spre aplicatii, existând foarte putin timp scurs între dezvoltarea inovatiilor si transferul lor spre aplicarea cu caracter industrial.
Descarcă planul de învățământ
MASTERAT SECURITATE CIBERNETICA SI MANAGEMENTUL RISCURILOR
MISIUNEA PROGRAMULUI DE STUDII În contextul actual, în care sistemele informatice sunt supuse la ameninţări multiple, iar datele personale ale utilizatorilor sunt privite ca produse ce pot fi tranzacţionate pe piaţă, este necesar ca la nivelul sistemelor informatice să fie asigurată o securitate minimă predictibilă şi să existe o informare a utilizatorilor în privinţa riscurilor existente. Astfel, securitatea cibernetică trebuie privită din perspectiva rolului pe care sistemul îl are în cadrul infrastructurii (cerere de servicii, oferire de servicii, echipament de reţea), fiecare rol necesitând diferite soluţii şi metode de asigurare a securităţii. Domeniul securității cibernetice a început să capete dimensiuni noi odată cu creșterea gradului de automatizare a nivelului tehnologic și extinderea și amplificarea amenințărilor/atacurilor cibernetice. Administratorii de securitate din orice organizație au misiunea dificilă de a încerca să facă față tuturor amenințărilor cibernetice cu care se confruntă și de a minimiza posibilitățile de compromitere a infrastructurii IT. În acest sens, este necesar a fi optimizat procesul de monitorizare și detecție a evenimentelor de securitate, în scopul prevenirii, detecției și răspunsului optim la incidentele de securitate cibernetică. Misiunea programului de masterat constă în familiarizarea managerilor, a specialiştilor care lucrează în diferite companii şi instituţii care gestionează infrastructuri critice, din domeniile tehnice inginereşti şi IT, cu provocările induse de vulnerabilităţile echipamentelor şi sistemelor tehnologice digitizate în faţa atacurilor cibernetice. Programul de masterat oferă cursanţilor cunoştinţele teoretice şi deprinderile practice necesare pentru: • cunoaşterea principalelor coordonate ale securizării rețelelor și sistemelor informatice, în vederea identificării rapide a atacurilor cibernetice, • înţelegerea și recunoașterea comportamentului aplicaţiilor malware • cunoașterea metodelor și tehnologiilor criptografice • cunoaşterea principalelor ameninţări din spaţiul cibernetic şi a metodelor de atac cel mai des folosite • auditarea și evaluarea securităţii cibernetice a sistemelor informatice utilizate în cadrul companiilor și infrastructurilor critice • prevenirea și combaterea criminalității informatice • îmbunătăţirea sistemului de management al securităţii informaţiilorOBIECTIVE GENERALE Obiectivele generale sunt reprezentate de însuşirea de către participanţii la programul de pregătire de masterat a cunoştinţelor teoretice pe baza cărora aceştia să poată contribui la asigurarea unui nivel adecvat de securitate cibernetică, prevenirea și combaterea criminalității informatice, îmbunătăţirea sistemului de management al securităţii informaţiilor.OBIECTIVE SPECIFICE Obiectivele specifice sunt reprezentate de însuşirea de către participanţii la programul de pregătire de masterat a cunoştinţelor teoretice şi deprinderile practice necesare pentru: • cunoaşterea principalelor coordonate ale securizării rețelelor și sistemelor informatice, în vederea identificării rapide a atacurilor cibernetice, • înţelegerea și recunoașterea comportamentului aplicaţiilor malware • cunoașterea metodelor și tehnologiilor criptografice • cunoaşterea principalelor ameninţări din spaţiul cibernetic şi a metodelor de atac cel mai des folosite • auditarea și evaluarea securităţii cibernetice a sistemelor informatice utilizate în cadrul companiilor și infrastructurilor critice • prevenirea și combaterea criminalității informatice • îmbunătăţirea sistemului de management al securităţii informaţiilor
Descarcă planul de învățământ

Studii Doctorat

INGINERIE MECANICĂ
Top