Header Image
Home / Programe de Studii / INGINERIA ȘI PROTECȚIA MEDIULUI ÎN INDUSTRIE

INGINERIA ȘI PROTECȚIA MEDIULUI ÎN INDUSTRIE

INGINERIA ȘI PROTECȚIA MEDIULUI ÎN INDUSTRIE

Ingineria și Protecția Mediului în Industrie înseamnă o specializare a tehnologiilor aplicate, care prin integrarea de cunoștințe tehnico-științifice abordează și rezolvă probleme de conservare a energiei și mediului natural, de producție activă, de control al deșeurilor. Specificul specializarii implică aprofundarea unor cunoștințe pe Ingineria mediului, în Industrie, adică pe managementul apelor uzate, combaterea poluării aerului, controlul, reciclarea și eliminarea deșeurilor, protecția împotriva radiaților, igiena industrială, studii privind impactul asupra mediului al proiectelor de construcție propuse, managementul riscului cu aplicabilitate pe mediu. Totodata, absolvenții de la această specializare pot să se angajeze ca “Ofițer de mediu” la bordul navelor de croazieră imediat dupa absolvire.

Misiunea specializării Ingineria si protectia mediului in industrie este didactică şi ştiinţifică – în concordanţă cu cea a Universitatii Maritime Constanta, de formare a tinerilor specialişti pentru încadrare pe piaţa muncii: în adaptarea proceselor de producţie în concordanţă cu principiile dezvoltării durabile, cercetarea ştiinţifică şi tehnologică, servicii de consultanţă şi expertiză, inclusiv în învăţământ. Se urmareste promovarea unui învăţământ tehnic superior,flexibil, interactiv şi continuu, competitiv pe plan european si mondial.

CE STUDIEZI

Curricula interdisciplinară este aliniată standardelor internaționale de prevenire a poluarii mediului și de dezvoltare durabilă, contribuind la formarea de competențele tehnice și manageriale pentru o carieră de succes. Orele de aplicaţii corespunzătoare disciplinelor studiate de către studenţii specializării “Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie” se desfăşoară în spaţii moderne: laborator multifuncţional de Ingineria mediului, laborator de Tehnici de epurare ape uzate, laborator Mecanica Fluidelor , Hidraulica si Masini Hidraulice, laborator de Biodiversitate, Hidrobiologie, Ecotoxicologie, laborator pentru Energii neconvenţionale, Laborator de Managementul riscurilor şi Simulator pentru situaţii de urgenţă PISCES II.

Competenţe generale şi profesionale dezvoltate prin curricula interdisciplinară

 • Explicarea mecanismelor, proceselor şi efectelor de origine antropică sau naturală care determină şi influenţează poluarea mediului
 • Gestionarea şi soluţionarea problemelor specifice de mediu pentru dezvoltarea durabilă
 • Aplicarea principiilor operationale pentru diverse fluxuri tehnologice ce vizeaza procesele de mediu
 • Aplicarea principiilor generale de calcul tehnologic
 • Elaborarea şi exploatarea sistemelor de monitorizare a poluanţilor
 • Controlul calităţii mediului, evaluarea impactului şi a riscului şi elaborarea de variante tehnologice cu impact redus asupra mediului în concordanţă cu cerinţele BAT/BREF şi cu legislaţia în vigoare

Planul de învăţământ al specializării de studii universitare de licentă Ingineria și Protecția Mediului în Industrie sugerează obiectivul de învăţământ general: profesionalizarea inginerilor pentru a dobândi competenţe în noi ocupatii din industrie.


Descarcă planul de învățământ

BENEFICII

Recunoaștere internațională

Diploma de licenta este recunoscută internațional, oferindu-ți posibilitatea de angajare oriunde în lume.

Flexibilitate

Dacă pe parcursul studiilor universitare îți desfășori stagiul de practică in orice ramură din economie, în țară sau în străinătate, îți oferim posibilitatea de a studia online pe campusul virtual. Vei beneficiade examinarea online și îți poți programa și susține examenele de acolo de unde ești!

Oportunități de studiu în străinătate

Mulți dintre studenții noștri aleg să studieze un semestru la una dintre facultățile partenere, beneficiind de bursa ERASMUS.


Alternative

Toți absolvenții noștri pot alege între o carieră: pe mare, ca Ofițer de mediu, sau pe uscat.

Tehnologii moderne

Domeniul Ingineria si protectia mediului in industrie este in stransa corelatie cu domeniul ICT care câștigă din ce în ce mai mult teren, iar sectorul de mediu ține pasul cu acest trend. Vei lucra pe cele mai moderne simulatoare de monitorizare a factorilor de mediu și de risc de mediu, precum și pe programe operationale, specifice atât pentru uscat, cât și pentru mare.

Aprofundarea Studiilor

Posibilitate de continuare a studiilor, absolvenții pot aprofunda cunoştinţele dobândite prin studii de masterat de cercetare științifică (în română) în domeniul Ingineriei și Protecției Mediului în Industrie. Conturarea inginerului specialist destinat Ingineriei și Protecției Mediului în Industrie şi cu posibilitatea de a accede în orice ramură a economiei interne si internaționale, după pregătirea şi susţinerea examenelor impuse de legislaţie.

Practică inginereasca

S-au încheiat parteneriate intre companii de profil si universitate, oferind studenților șansa de a efectua stagiul de practică într-un cadru diversificat. Mulți studenți optează şi pentru practică la bordul navei.

 • ANUL DOI ȘI TREI: Profesionalizarea în domeniul ingineriei mediului in industrie, prin dobândirea competenţelor inginereşti de specialitate şi manageriale ce vizează preponderent ingineria mediului.
 • ANUL PATRU: Conturarea inginerului specialist, prin finalizarea pregătirii profesionale de specialitate şi managerial. Dobândirea competenţelor de cercetare-dezvoltare-inovare în domeniul ingineriei mediului. Elaborarea Lucrării de Licenţă. Pregătirea şi susţinerea Examenului de Licenţă.

Practică a sigurată la companii de profil partenere:

 • Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Geologie si Geoecologie Marina-GeoEcoMar
 • R.A.J.A. Constanta
 • ABA Dobrogea Litoral
 • Agentia de Protectie a Mediului Constanta
 • Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore Antipa” Constanța
 • Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Constanta
 • Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii din Constanţa
 • Santierul de la Ecluza Agigea

OPORTUNITĂȚI DE CARIERĂ

Competenţele dobandite pana la absolvirea studiilor permit absolvenţilor să se incadreze pe piaţa muncii in diverse domenii, deoarece aspectele privind ingineria si protecţia mediului sunt pregnante in intreaga industrie. Bazinul Mării Negre, precum si porturile Canalului Dunare-Marea Neagră, constituie o alta oportunitate de angajare pentru absovenţii de la specializarea Ingineria si protectia mediului in industrie.
Absolvenții programului de studii Ingineria și Protecția Mediului în Industrie pot ocupa funcții de Ofiţer Mediu sau diverse alte posturi în industria mediului si maritimă, printre care:

 • Analist de mediu,
 • Auditor de mediu,
 • Inginer de cercetare în ingineria sanitara si protectia mediului,
 • Inspector protectia mediului,
 • Monitor mediul înconjurator,
 • Expert pentru prevenirea si reducerea riscurilor tehnologice,
 • Specialist în managementul deseurilor,
 • Evaluator de mediu,
 • Inginer de cercetare în ingineria mediului,
 • Asistent de cercetare în ingineria mediului.

Pregătirea tehnico-inginerească şi complementară, recunoscută pe plan naţional şi internaţional, oferă posibilitatea asimilării, la nevoie, a absolvenţilor specializării, în domenii conexe din economia naţională, inclusiv ca personal ambarcat pe nave speciale.

Specializarea de studii universitare, Ingineria și Protecția Mediului în Industrie, specializarea integrată în structura Facultăţii de Electromecanică Navală, asigură formarea şi perfecţionarea specialiştilor cu studii tehnice superioare pentru nevoile complete (cercetare, proiectare, construcţie, exploatare şi mentenanţă) ale ingineriei mediului si ingineriei navale, respectiv pentru unele nevoi parţiale ale domeniilor conexe (inginerie industrială, inginerie mecanică, inginerie şi management), pe plan local şi naţional, prin învăţământ universitar construit pe criteriile de performanţă ale sistemului european.

Admitere

Top