Anunț selecție parteneri pentru depunerea unui proiect în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU), Romania Start Up Plus Axa prioritara 3: Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor; Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și inființare de întreprinderi, inclusiv a unor întreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare;
Obiectiv specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 64/2009 cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 și ale Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 64/2009 aprobate prin H.G. nr. 218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul Convergență, Universitatea Maritimă din Constanța anunță organizarea unei proceduri de selecție a unui partener  pentru încheierea unui Acord de parteneriat în vederea depunerii și implementării unui proiect în cadrul POCU 2014-2020, Cererea de Propuneri de Proiecte Romania Start Up Plus

Obiectivul specific al programului în care se va depune cererea de finanțare:
Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană.

Principalele activități ce vor fi derulate în cadrul proiectului:
Activitațile care vor face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat sunt activitățile eligibile menționate în Ghidul Solicitantului – Condiții specifice, Prioritatea de investiții 8. iii: Activități independente, antreprenoriat și inființare de întreprinderi, inclusiv a unor întreprinderi și a unor intreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectiv specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbana

Reguli generale privind eligibilitatea aplicanților
Aplicanții sunt organizatii/firme cu personalitate juridică din Romania (exclusiv Persoane Fizice Autorizate, întreprinderi individuale sau echivalent) ce desfasoară activități relevante în contextul anunțului și au în obiectul de activitate al instituției pe care o reprezintă și activitatea/activitățile din cadrul proiectului pentru care aplică; prevederea referitoare la obiectul de activitate nu este aplicabilă sindicatelor, patronatelor și asociațiilor profesionale;

Aplicanții nu trebuie sa se afle în situațiile de excludere prevăzute în cadrul Regulilor generale privind  eligibilitatea solicitanților menționate în Ghidul Solicitantului POCU 2014 – 2020, Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, respectiv:
–    se află în stare de faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, are încheiate concordate, și-a suspendat activitatea în ultimii 2 ani dinaintea depunerii  cererii de finanțare sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situații sau se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale.
–    reprezentanții săi legali/structurile de conducere și persoanele care asigură conducerea solicitantului au fost condamnați printr-o hotărare cu valoare juridică pentru un delict legat de conduita profesională;
–    reprezentanții săi legali/structurile de conducere și persoanele care asigură conducerea solicitantului au comis în conduita profesională greșeli grave, demonstrate în instanța, pe care autoritatea contractantă le poate justifica;
–    se încadrează, din punct de vedere al obligațiilor de plata restante la bugetele publice, intr-una din situatia in care obligatiile de plata nete depasesc 1/12 din totalul obligațiilor datorate in ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală;
–    reprezentanții săi legali/structurile de conducere și persoanele care asigură conducerea solicitantului au fost condamnați printr-o hotarare cu valoare juridică pentru fraudă, corupție, participare la o organizatie criminală sau la orice alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Comunităților;
–    solicitantul și partenerul/partenerii și/sau reprezentanții lor legali/ structurile de conducere a acestora și persoanele care asigură conducerea solicitantului/partenerului/partenerilor se afla în situația de conflict de interese sau incompatibilitate, asa cum este definit în legislația națională și comunitară în vigoare
–    se face vinovat de declarații false în furnizarea informațiilor solicitate de AM/OI POCU responsabil sau nu a furnizat aceste informații;
–    solicitantul sau partenerii se află pe lista beneficiarilor excluși de la finanțare în urma rezilierii contractelor de finanțare din culpa beneficiarului sau a membrilor parteneriatului sau a refuzat sa semneze contractul de finantare

DOSARUL DE PARTICIPARE
Dosarul de participare se va depune la sediul Universității Maritime din Constanța, Str. Mircea cel Bătrân, nr. 104, Constanța, pana la data de 14.10.2016, ora 16.00. Dosarul trebuie sa conțină următoarele documente:
A.    Scrisoare de intenție din care să rezulte plus valoare pe care o poate aduce la implemetarea proiectului (conform Anexei 1)
B.    Prezentarea succintă a activității din care să rezulte experiența relevantă în contextul anunțului. Prezentarea va fi însoțită de documente relevante.
C.    Lista activităților în care candidatul dorește sa participe;
D.    Lista experților pe care îi poate pune la dispoziția partenerului cu o scurtă descriere a expertizei fiecăruia. CV-urile persoanelor cheie.
E.    Declaraţie pe proprie răspundere privind eligibilitatea
F.    Declarație semnată de reprezentantul legal, privind existența resurselor administrative, financiare, logistice, personal administrativ, spații pentru derularea activităților;
G.    Fișa de informații generale cu datele solicitantului, cifra de afaceri pe ultimii trei ani dacă este cazul (conform Anexei 2)
H.    Situații financiare pe ultimii trei ani (bilanț, balanța) care sa ateste informațiile de la pct. anterior.
I.    Certificat fiscal din care să rezulte că se încadreaza, din punct de vedere al obligațiilor de plată restante la bugetele publice, într-una din situatia în care obligațiile de plată nete depașesc 1/12 din totalul obligațiilor datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală;
J.    Angajament prin care se obliga sa se implice cu resursele de care dispune in indeplinirea activitatilor ce îi revin pe întreaga durată a parteneriatului.
K.    Dosarul de participare va fi depus în plic/pachet închis, în două exemplare –un original și o copie, precum și în format electronic (CD) la sediul Universității Maritime din Constanța, Str. Mircea cel Bătrân, nr. 104, Constanța, până la termenul limită.

Data limită de depunere este 14.10.2016 ora 16.00. Se va preciza pe plic/pachet: „Dosar de participare la selectia de parteneri pentru proiect POCU”

Nedepunerea unuia dintre documentele menționate mai sus atrage excluderea participantului de la procedura de selecție.

EVALUAREA DOSARELOR DE PARTICIPARE DECLARATE ELIGIBILE
Evaluarea dosarelor de participare declarate eligibile se face conform grilelor de evaluare anexate (Anexa 3 si Anexa 4) . Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 conform grilei.
Vor fi declaraţi „admisi” participantii care intrunesc un punctaj de peste 75 de puncte.
Vor fi declarați „respinși” participanții care întrunesc mai putin de 75 puncte.
Vor fi declarați câștigători participanții „admiși” care întrunesc numărul cel mai mare de puncte pentru categoria vizată. În cazul în care punctajele participanților clasați pe primul loc sunt egale, se va derula o etapa de evaluare suplimentară pe baza unor noi criterii, în vederea stabilirii căștigătorului.
În cazul retragerii participantului declarat câștigător, se va selecta, pentru parteneriat, urmatorul participant care a fost declarat „admis”, la categoria vizată.

ANUNȚAREA ȘI PUBLICAREA REZULTATELOR
Anuntarea rezultatelor procesului de evaluare și selecție a dosarelor individuale de participare va fi comunicată participanților în termen de cel mult 3 (trei) zile de la data finală de depunere a dosarelor.

SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR
Eventualele contestații se pot depune în termen de maxim 2 (două) zile lucrătoare de la data comunicarii rezultatelor, la sediul Universității Maritime din Constanța, Str. Mircea cel Bătrân, nr. 104, Constanța.

Lista finala a partenerilor selectati va fi publicata pe site-ul www.cmu-edu.eu

Anexe:
Anexa 1 – Scrisoare de intenție
Anexa 2 – Fișa partener
Anexa 3 – Grila de evaluare etapa de calificare a participanților
Anexa 4 – Grila evaluare și selectare a participanților

Download anexe

Informatii suplimentare:

email: info@cmu-edu.eu

tel: +40241664740

Written by cercetare