Arhive lunare: septembrie 2016

POCU: Anunț selecție parteneri

Anunț selecție parteneri pentru depunerea unui proiect în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU), Romania Start Up Plus Axa prioritara 3: Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor; Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și inființare de întreprinderi, inclusiv a unor întreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare;
Obiectiv specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 64/2009 cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 și ale Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 64/2009 aprobate prin H.G. nr. 218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul Convergență, Universitatea Maritimă din Constanța anunță organizarea unei proceduri de selecție a unui partener  pentru încheierea unui Acord de parteneriat în vederea depunerii și implementării unui proiect în cadrul POCU 2014-2020, Cererea de Propuneri de Proiecte Romania Start Up Plus

Obiectivul specific al programului în care se va depune cererea de finanțare:
Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană.

Principalele activități ce vor fi derulate în cadrul proiectului:
Activitațile care vor face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat sunt activitățile eligibile menționate în Ghidul Solicitantului – Condiții specifice, Prioritatea de investiții 8. iii: Activități independente, antreprenoriat și inființare de întreprinderi, inclusiv a unor întreprinderi și a unor intreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectiv specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbana

Reguli generale privind eligibilitatea aplicanților
Aplicanții sunt organizatii/firme cu personalitate juridică din Romania (exclusiv Persoane Fizice Autorizate, întreprinderi individuale sau echivalent) ce desfasoară activități relevante în contextul anunțului și au în obiectul de activitate al instituției pe care o reprezintă și activitatea/activitățile din cadrul proiectului pentru care aplică; prevederea referitoare la obiectul de activitate nu este aplicabilă sindicatelor, patronatelor și asociațiilor profesionale;

Aplicanții nu trebuie sa se afle în situațiile de excludere prevăzute în cadrul Regulilor generale privind  eligibilitatea solicitanților menționate în Ghidul Solicitantului POCU 2014 – 2020, Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, respectiv:
–    se află în stare de faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, are încheiate concordate, și-a suspendat activitatea în ultimii 2 ani dinaintea depunerii  cererii de finanțare sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situații sau se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale.
–    reprezentanții săi legali/structurile de conducere și persoanele care asigură conducerea solicitantului au fost condamnați printr-o hotărare cu valoare juridică pentru un delict legat de conduita profesională;
–    reprezentanții săi legali/structurile de conducere și persoanele care asigură conducerea solicitantului au comis în conduita profesională greșeli grave, demonstrate în instanța, pe care autoritatea contractantă le poate justifica;
–    se încadrează, din punct de vedere al obligațiilor de plata restante la bugetele publice, intr-una din situatia in care obligatiile de plata nete depasesc 1/12 din totalul obligațiilor datorate in ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală;
–    reprezentanții săi legali/structurile de conducere și persoanele care asigură conducerea solicitantului au fost condamnați printr-o hotarare cu valoare juridică pentru fraudă, corupție, participare la o organizatie criminală sau la orice alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Comunităților;
–    solicitantul și partenerul/partenerii și/sau reprezentanții lor legali/ structurile de conducere a acestora și persoanele care asigură conducerea solicitantului/partenerului/partenerilor se afla în situația de conflict de interese sau incompatibilitate, asa cum este definit în legislația națională și comunitară în vigoare
–    se face vinovat de declarații false în furnizarea informațiilor solicitate de AM/OI POCU responsabil sau nu a furnizat aceste informații;
–    solicitantul sau partenerii se află pe lista beneficiarilor excluși de la finanțare în urma rezilierii contractelor de finanțare din culpa beneficiarului sau a membrilor parteneriatului sau a refuzat sa semneze contractul de finantare

DOSARUL DE PARTICIPARE
Dosarul de participare se va depune la sediul Universității Maritime din Constanța, Str. Mircea cel Bătrân, nr. 104, Constanța, pana la data de 14.10.2016, ora 16.00. Dosarul trebuie sa conțină următoarele documente:
A.    Scrisoare de intenție din care să rezulte plus valoare pe care o poate aduce la implemetarea proiectului (conform Anexei 1)
B.    Prezentarea succintă a activității din care să rezulte experiența relevantă în contextul anunțului. Prezentarea va fi însoțită de documente relevante.
C.    Lista activităților în care candidatul dorește sa participe;
D.    Lista experților pe care îi poate pune la dispoziția partenerului cu o scurtă descriere a expertizei fiecăruia. CV-urile persoanelor cheie.
E.    Declaraţie pe proprie răspundere privind eligibilitatea
F.    Declarație semnată de reprezentantul legal, privind existența resurselor administrative, financiare, logistice, personal administrativ, spații pentru derularea activităților;
G.    Fișa de informații generale cu datele solicitantului, cifra de afaceri pe ultimii trei ani dacă este cazul (conform Anexei 2)
H.    Situații financiare pe ultimii trei ani (bilanț, balanța) care sa ateste informațiile de la pct. anterior.
I.    Certificat fiscal din care să rezulte că se încadreaza, din punct de vedere al obligațiilor de plată restante la bugetele publice, într-una din situatia în care obligațiile de plată nete depașesc 1/12 din totalul obligațiilor datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală;
J.    Angajament prin care se obliga sa se implice cu resursele de care dispune in indeplinirea activitatilor ce îi revin pe întreaga durată a parteneriatului.
K.    Dosarul de participare va fi depus în plic/pachet închis, în două exemplare –un original și o copie, precum și în format electronic (CD) la sediul Universității Maritime din Constanța, Str. Mircea cel Bătrân, nr. 104, Constanța, până la termenul limită.

Data limită de depunere este 14.10.2016 ora 16.00. Se va preciza pe plic/pachet: „Dosar de participare la selectia de parteneri pentru proiect POCU”

Nedepunerea unuia dintre documentele menționate mai sus atrage excluderea participantului de la procedura de selecție.

EVALUAREA DOSARELOR DE PARTICIPARE DECLARATE ELIGIBILE
Evaluarea dosarelor de participare declarate eligibile se face conform grilelor de evaluare anexate (Anexa 3 si Anexa 4) . Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 conform grilei.
Vor fi declaraţi „admisi” participantii care intrunesc un punctaj de peste 75 de puncte.
Vor fi declarați „respinși” participanții care întrunesc mai putin de 75 puncte.
Vor fi declarați câștigători participanții „admiși” care întrunesc numărul cel mai mare de puncte pentru categoria vizată. În cazul în care punctajele participanților clasați pe primul loc sunt egale, se va derula o etapa de evaluare suplimentară pe baza unor noi criterii, în vederea stabilirii căștigătorului.
În cazul retragerii participantului declarat câștigător, se va selecta, pentru parteneriat, urmatorul participant care a fost declarat „admis”, la categoria vizată.

ANUNȚAREA ȘI PUBLICAREA REZULTATELOR
Anuntarea rezultatelor procesului de evaluare și selecție a dosarelor individuale de participare va fi comunicată participanților în termen de cel mult 3 (trei) zile de la data finală de depunere a dosarelor.

SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR
Eventualele contestații se pot depune în termen de maxim 2 (două) zile lucrătoare de la data comunicarii rezultatelor, la sediul Universității Maritime din Constanța, Str. Mircea cel Bătrân, nr. 104, Constanța.

Lista finala a partenerilor selectati va fi publicata pe site-ul www.cmu-edu.eu

Anexe:
Anexa 1 – Scrisoare de intenție
Anexa 2 – Fișa partener
Anexa 3 – Grila de evaluare etapa de calificare a participanților
Anexa 4 – Grila evaluare și selectare a participanților

Download anexe

Informatii suplimentare:

email: info@cmu-edu.eu

tel: +40241664740

CBC Black Sea Basin

Draft Guidelines for Grant Applicants for the first call for proposals under the Joint Operational Programme Black Sea Basin 2014-2020 has been published for public consultation

Please note that the public consultation of the draft Guidelines for Grant Applicants under the Joint Operational Programme Black Sea Basin 2014-2020 is closed!

Thank you for your contributions and useful inputs!

Herewith we launch for public consultation the draft Guidelines for Grant Applicants under the Joint Operational Programme Black Sea Basin 2014-2020:

This document is intended to help the applicants to prepare the content of the project application and provides information on how to fill in the application, budget and related forms, the application procedure, the project selection criteria, the decision procedure and other practical advises.

Taking into account that the rules under the 2014-2020 Programme are different from those under the 2007-2013 Black Sea Basin Programme, we recommend you to read carefully the Guidelines in order to avoid confusion.

Please be aware that these Guidelines are only a draft and that the final version will be published together with the launching of the call, after the approval of the Joint Monitoring Committee of the Programme!

Very important!

In the draft Guidelines for Applicants – section 3.2 On-line Submission System,  we provide a link (http://ems-bs.mdrap.ro) of the electronic Management System (eMS) where anyone can create an account and test the use of the eMS by introducing any data according to the instructions provided in the Guidelines. However, any data introduced during the consultation period shall be lost as soon as we finalise the public consultation.

Please not that eMS is still open and functional for testing. If you have inputs and questions please send them to office@bsb.adrse.ro

We recommend you follow our programme website for further information and updates!

Please note that only the information introduced by a Lead Partner, once the call will be officially launched, shall be taken into account during the evaluation and selection process!

Any suggestion, recommendation or query you may have during the public consultation period, please address them to the Joint Technical Secretariat of the Programme at the email address: office@bsb.adrse.ro, until 23rd September 2016Please note that the public consultation is closed!

The replies to the questions regarding the content of the draft Guidelines for Applicants shall be published on the programme website: www.blacksea-cbc.net under the FAQ section.

Source: http://blacksea-cbc.net

POCU: Stagii de practică pentru elevi şi studenţi, în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) lansează astăzi în consultare publică Ghidul Solicitantului „Stagii de practică pentru elevi şi studenţi, în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii”, cu o alocare totală în valoare de peste 47,8 mil. euro din Programul Operațional Capital Uman (POCU). Fondurile europene sunt alocate pentru programe de învățare la locul de muncă destinate elevilor din învățământul gimnazial şi liceal și persoanelor din învăţământul post-liceal, inclusiv şcoli de maiştri, în vederea creșterii numărului absolvenților care își găsesc un loc de muncă.

Acţiunile vizate sunt parteneriate între unități de învățământ și companii pentru practică plătită din fonduri europene.

Un proiect selectat poate primi între 75.000 și 500.000 euro, iar perioada maximă de implementare este de 24 de luni.

Propunerile și recomandările pe marginea ghidului sunt așteptate până la data de 30 septembrie 2016 la adresa: stagii.practica@fonduri-ue.ro.

Detalii privind eligibilitatea pot fi consultate AICI.

Sursa: http://www.fonduri-ue.ro