Header Image
Acasa / Centrul de Transfer Tehnologic (CTT-UMC)

Centrul de Transfer Tehnologic (CTT-UMC)

Misiune

Misiunea CTT-UMC este de a sprijini crearea unui mediu de afaceri competitiv atât în regiunea de Sud-Est cât şi în celelate regiuni de dezvoltare, valorificând capacitatea de CDI a entităţilor interesate în crearea de bunuri, servicii şi/sau procese noi sau semnificativ îmbunătăţite.
CTT-UMC are în competenţă implementarea strategiilor şi politicilor Universităţii Maritime Constanţa în domeniul educaţiei, cercetării, dezvoltării, inovării şi a transferului tehnologic din perspectiva managementului de proiect, în concordanţă cu dinamica strategiei naţionale a CDI.
Pentru îndeplinirea misiunii şi atingerii obiectivelor sale, CTT-UMC va oferi în baza celor mai bune practici în domeniu, servicii de transfer tehnologic adaptate nevoilor mediului de afaceri, unităţilor de cercetare dezvoltare şi autorităţilor publice implicate în proiecte inovative.
Se are în vedere, în special, creşterea rolului cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice în domeniul specializărilor inteligente, îmbunătăţirea competitivităţii economice, creearea unui mediu atractiv pentru tineri, pentru cercetătorii de vârf, în concordanţă cu cerinţele de integrare în Spaţiul European de Învăţământ Superior şi Cercetare şi cel al Ariei Europene a Cercetării (ERA).

Scop

CTT-UMC are drept scop principal stimularea transferului tehnologic între mediul academic şi mediul socio-economic, fiind un centru de transfer tehnologic şi de management al activităţii de cercetare şi consultanţă cu caracter multi-, inter- şi transdisciplinar.


CERTIFICAT ACREDITARE CTT-UMC

Obiective

 • CTT-UMC are un prim obiectiv, autorizarea ca entitate din infrastructura națională de inovare și transfer şi integrarea sa în Rețeaua Națională de Inovare și Transfer Tehnologic (ReNITT), în conformitate cu HG 406/2003, respectiv în Asociația Română de Transfer Tehnologic și Inovare (ARoTT). Înscrierea acestuia în viitor în registrul entităţilor acreditate de inovare şi transfer tehnologic, ceea ce ar da posibilitatea accesării de fonduri pentru cercetare prin intermediul unităţilor de transfer tehnologic (Programul Operational Regional, Axa Prioritara 1 – Promovarea transferului tehnologic).
 • Modernizarea şi eficientizarea bazei materiale de cercetare-dezvoltare şi transfer tehnologic al CTT-UMC.
 • Oferirea de servicii de asistenţă şi consultanţă în domeniul activităţilor de transfer tehnologic, într-o gamă cât mai diversificată şi la un nivel de expertiză cât mai ridicat.
 • Organizarea de cursuri pentru dezvoltarea de competenţe digitale, securitate cibernetică, certificări, protecţia mediului.
 • Stimularea transferului tehnologic prin crearea de parteneriate cu IMM-uri şi entităţi publice. Abordarea de parteneriate regionale şi europene pentru accesarea de proiecte cu finanţare din fonduri europene, în special pe direcţiile de specializare inteligentă promovate prin Strategia Europeana de Cercetare (Bioeconomie, Tehnologia informatiei si comunicatiei, Energie si mediu si Eco-tehnologii), completate cu cele 3 priorităţi de interes public (Sănătate, Spaţiu şi securitate şi Patrimoniu).
 • Dezvoltarea de soluţii informatice pentru îmbunătăţirea securităţii cibernetice, prin prisma faptului că firmele vor fi nevoite să aplice Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice (în linie cu scopul de creștere a încrederii în Piața Digitală Unică pe care Directiva 1148/2016 îl are) adresată în mod exclusiv operatorilor economici (publici sau privați). Aceste servicii sunt destinate sporirii nivelului de securitate cibernetică a sistemelor şi reţelelor companiiilor care operează infrastructura portuară din cadrul Portului Constanța, publice sau private, în principal a celor considerate Operatori de Servicii Esențiale.
 • Utilizarea rezultatelor cercetării şi transferarea lor către business.
 • Creşterea performanţelor profesionale în domeniul cercetării-dezvoltării şi transferului tehnologic al personalului CTT-UMC.
 • Îmbunătăţirea activităţii de brevetare pentru protejarea proprietăţii industrial
 • Creşterea vizibilităţii Universităţii Maritime Constanţa în plan regional, naţional şi international
 • Organizarea şi participarea la evenimente pentru creşterea nivelului de conştientizare asupra inovării cum ar fi târguri, conferinţe, vizite de studiu, întâlniri între actorii din domeniu (firme şiorganizaţii de cercetare).

Produsele / Serviciile CTT-UMC propuse a fi oferite în mediul economic

În domeniul cercetării-dezvoltării

 • Finalizarea rezultatelor cercetării şi realizarea transferului de know-how şi de tehnologie către GMB Computers din Constanţa, în baza proiectului finanţat prin POR/2020/1/1.2/SE/1, Axa prioritară Promovarea transferului tehnologic Operaţiunea : Creşterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării “Iniţiativei Regiuni mai puţin dezvoltate” în România Cod proiect 151003, acronim CYMAROP – Centrul operaţional, educaţional şi de cercetare în securitate cibernetică maritimă şi operare autonomăFinalizarea proiectul de investiţii de transfer tehnologic finanţat prin Programul Operaţional Regional, şi anume proiectul cu titlul “Centrul operațional, educațional şi de cercetare în securitate cibernetică maritimă şi operare autonomă” proiect câştigat şi finanţat pron apelul de proiecte nr POR/2020/1/1.2/SE/1: Cercetare industrială – Dezvoltare soluții de securitate cibernetică.participarea la scrierea de proiecte finanţate prin Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare – P2 – Creșterea competitivității economiei românești prin CDI (link);
 • Participarea la scrierea de proiecte de tip Transfer la operatorul economic (PTE) link
 • Participarea la scrierea de proiecte de tip Proiect experimental demonstrativ (PED) în vederea realizării şi testării de modele demonstrative (funcţionale, experimentale) pentru companii cu activităţi în domenii de specializare inteligentă sau de prioritate publică (link ).
 • Cercetări privind modele de analiză de risc şi intervenţie în caz de dezastru ecologic;
 • Inventarierea/monitorizarea lucrărilor de cercetare elaborate în domeniile de inovare şi transfer tehnologic finalizate cu tehnologii, brevete, produse, prototipuri, modele experimentale; evaluarea şi selectarea tehnologiilor cu potential de valorificare prin transfer tehnologic şi realizarea unei baze de date specializate.
 • Organizarea şi participarea la evenimente pentru creşterea nivelului de conştientizare asupra inovării cum ar fi târguri, conferinţe, vizite de studiu, întâlniri între actorii din domeniu (firme şiorganizaţii de cercetare).
 • Acordarea de sprijin IMM inovatoare pentru recrutarea de personal calificat; plasarea studenţilor şi a celor din învăţămantul vocaţional în mediul de afaceri;

În domeniul ingineriei şi consultanţei

 • Activităţi de formare şi dezvoltare a culturii innovative a partenerilor industriali, în special IMM-uri, prin cursuri, seminarii, editare de material promoţionale şi informative, manifestări ştiinţifice, târguri şi expoziţii, etc.
 • Serviciile publice de consultanţă pentru managementul calităţii serviciilor de securitate cibernetică:
  • analize de risc aplicate la nivel local şi la nivel naţional privind infrastructurile cibernetice;
  • pregătirea de specialişti în domeniul securităţii reţelelor, cu prioritate a celor incluse în infrastructura critică naţională;
 • Acordarea de asistenţă în afaceri pentru inovare şi transfer tehnologic:
  • investigarea necesităţilor pieţii şi elaborarea de studii de piaţă la cerere;
  • elaborarea de rapoarte, analize şi studii de informare şi prognoză tehnologică;
 • Asistenţă şi consultanţă tehnică de specialitate la aplicarea/achiziţionare de tehnologii.
 • Evaluare tehnologică şi audit tehnologic; veghe tehnologică, informare tehnologică, asistenţă la retehnologizarea agenţilor economici.
 • Elaborarea, realizarea, experimentarea modelului sau soluţiei noi pentru produs/metodă/sistem/tehnologie/serviciu, ect.
 • Asistenţă şi consultanţă pentru exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală.

Se urmăreşte de asemenea, asigurarea serviciilor de transfer la cel mai înalt nivel, ţinând seama de normativele UE privind calitatea produselor, protecţia mediului şi sănătatea oamenilor prin tratarea apelor uzate provenite din diferite industrii, cu precădere industria maritimă.

Entitati CTT similare la nivel national
Entitati CTT similare la nivel UE

Contact

CTT-UMC are sediul în cadrul Universității Maritime din Constanța, Etaj 1, Sala E109. Pentru mai multe detalii și discutarea direcțiilor de colaborare vă rugăm să scrieți un mesaj la adresa remus.zagan@cmu-edu.eu.

Top