Header Image
Acasa / Practică

Practică

Universitatea Maritimă din Constanța prin intermediul facultăților planifică și organizează stagiul de practică al studenților și masteranzilor pentru consolidarea cunoştinţelor teoretice şi pentru formarea abilităţilor practice, spre a le aplica în concordanţă cu cerințele specializării.În conformitate cu planul de învățământ, studenții efectuează practică de specialitate la sediul partenerilor de practică, la bordul navelor sau în centrele de practică proprii ale universității în locații ale căror profil este compatibil cu cerințele cuprinse în fișa disciplinei.

Universitatea Maritimă din Constanța a încheiat parteneriate de colaborare privind efectuarea stagiilor de practică în cadrul proiectelor „Învaṭă de la cei mai buni!”, POCU/626/6/13/133046 și ”Un viitor mai sigur pentru studenți”, POCU/626/6/13/130366. Partenerii de practică selectați în cadrul celor două proiecte vor asigura condițiile necesare desfășurării stagiului de practică și vor contribui la dezvoltarea competențelor și aptitudinilor practice necesare pentru piața muncii.

Stagii de practică

Organizarea activității de practica pentru studenții din ciclul universitar de licență/masterat ()
Model caiet de practică

Studenții pot opta pentru una din următoarele variante de selecție a stagiului de practica si de desfășurare a activităților de practica:

  • Alegerea stagiului de practica dintre ofertele puse la dispoziție de universitate (disponibile aici) care a încheiat protocoale de colaborare cu companii din domeniul naval, al transportului maritim-portuar sau al sectoarelor conexe în vederea consolidării cunoştinţelor teoretice, dobâdirii abilităţilor și formării competențelor profesionale practice.
    Studentul trebuie sa completeze Formularul de practica existent pe ecampus la disciplina Practica din cadrul fiecarei specializarii.
  • Alegerea stagiului de practica la un partener de practica identificat de student: (in cazul in care doriti sa efectuati stagiul de practica la o companie cu care unversitatea nu are incheiat deja un parteneriat de practica)
  • Alegerea stagiului de Stagii de practica la sediul partenerilor de practica
  • Alegerea unui stagiu de practica in centrele de practica proprii ale universitatii;

 

Tipuri de stagii de practică

Practică marinărească de domeniu
Practică marinărească de domeniu se organizează în anul II de studiu are drept scop iniţierea în activitatea marinărească. Pe parcursul stagiului de practică studenții își vor dezvolta deprinderi de bază specific marinăreşti de mânuire la parâmelor, de utilizare a mijloacelor individuale de salvare și de a întreținere a echipamentelor de protecție împotriva incendiilor. Astfel, studenții își vor forma abilităţile elementare, necesare unui ofiţer de marină.
Practica de specialitate
Practica de specialitate se organizează în anul III de studiu și vizează dezvoltarea de competențe pentru exploatarea navelor și a echipamentelor de bord corespunzător cerințelor economiei concurențiale. In același timp, contribuie la extinderea procesului formativ al viitorilor ingineri, din perspectiva conferirii de capabilităţi tehnice şi manageriale necesare pentru planificarea voiajului, exploatarea optimă și în siguranţă deplină a echipamentelor electronice de navigație.
Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă
Practica pentru elaborarea proiectului de diplomă are rolul de a asigura cadrul necesar pentru fixarea deprinderilor practice ale studenților. Aceste deprinderi practice vor contribui la realizarea cercetării aferente elaborării studiului de caz sub coordonarea partenerului de practică şi a cadrului didactic îndrumător. Suplimentar, stagiul de parctică ajută la dezvoltarea abilităților de lucru în echipă și de utilizare eficientă a resurselor informaționale adecvate. Astfel, studenții vor putea sustine și demonstra validitatea ideilor analizate.
Practică profesională
Practica profesională are rolul de a asigura masteranzilor posibilitatea dobândirii deprinderilor practice necesare desfăşurării activităţilor specifice transportului maritim-portuar. Viitorii angajatori au posibilitatea de a transmite în mod util exigenţele pieţei internaționale a muncii spre viitorii angajați, iar masteranzii vor întelege mai bine așteptările angajatorilor. Printr-un contact direct cu partenerul de practică, masterandul culege informaţii și date reale care ulterior sunt folosite pentru analiza proceselor de management şi de execuţie prin abordări specifice organizațiilor care își desfășoară activitatea în domeniul transportului maritim-portuar și în domeniile conexe. De asemenea, stagiul de parctică va contribui la înțelegerea modului de gestionare eficientă și cu maximă eficacitate a resurselor umane, financiare, materiale și informaționale.

Practică pentru elaborarea lucrării de disertație
Practica pentru elaborarea lucrării de disertație are rolul de a asigura masterandului posibilitatea de a intra în contact direct cu partenerul de practică pentru a culege informaţii și date reale pentru a realiza atât sinteza stadiului actual al cunoașterii în domeniul temei de disertație cât și pentru a realiza partea aplicativă/experimentală a lucrării. Ulterior, aceste date sunt interpretate și analizate pentru evidenţierea necesitătii cercetării și pentru întocmirea studiului de caz al lucrării.
Top