Home / Anunturi / În atenţia tuturor studenţilor !

În atenţia tuturor studenţilor !

În acest an universitar se desfăşoară programul „euro 200” – bani pentru un calculator.

Până la data de 21 aprilie 2017 , cei interesaţi vor depune dosarele însoţite de actele necesare înscrierii în acest program, la secretariatul de facultate.

Pentru detalii vă rugăm să vă adresaţi la secretariat sau să consultaţi informaţiile afişate pe site-ul universităţii.

Cerere Euro 200

HG 1294-2004 Norme Metodologice

LEGE nr.269-2004

Acte Necesare

Pentru obţinerea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării unui calculator prin programul EURO 200, sunt necesare următoarele acte :

  • Cerere tip ( se găseşte la secretariatul de facultate)
  • Copie certificat de naştere sau a actului de identitate
  • Copii certificate de naştere sau ale actelor de identitate ale celorlalti membrii ai familiei

TOATE ACESTE COPII VOR FI ÎNSOŢITE DE ORIGINALE PENTRU CERTIFICARE

  • Adeverinţe de elev/student pentru fraţi/surori
  • Acte doveditoare,in original,privind veniturile membrilor familiei
  • Declaraţie notarială pe propria răspundere a parintelui,tutorelui,reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, dupa caz, sau data personal de catre persoanele cui varsta mai mare sau egala cu 18 ani, in sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul de 150 lei şi că dispun de diferenţa de bani pentru achiziţionarea unui calculator cu o configuraţie minimă standard
  • Adeverinta eliberata de catre institutia de invatamant din care sa rezulte ca studentul a promovat minimum 50 de credite in anul universitar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, pentru toti studentii, cu exceptia studentilor din anul I.
  • La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii, cu excepţia: alocaţiei de stat, alocaţiei familiale complementare şi a alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală, bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii şi burselor sociale, precum şi a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi şi obligaţii.

BENEFICIARII ACESTUI PROGRAM SUNT STUDENTII IN VARSTA DE PANA LA 26 DE ANI.

 

Top