Home / Anunturi / Universitatea Maritima din Constanta angajeaza, in Proiectul de cercetare “HORESEC”, un student doctorand

Universitatea Maritima din Constanta angajeaza, in Proiectul de cercetare “HORESEC”, un student doctorand

Universitatea Maritimă din Constanța anunţă organizarea concursului pentru ocuparea unei poziţii vacante de membru doctorand (nou), cu calitatea de student doctorand, în cadrul listei persoanelor implicate în proiectul cu titlul: „ HOLISTICA IMPACTULUI SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE ASUPRA MEDIULUI ŞI CLIMEI – HORESEC” , CONTRACT DE FINANŢARE PENTRU EXECUŢIE PROIECTE COMPLEXE CDI Nr. 31PCCDI/2018, Proiect număr: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0404 / 31PCCDI/2018.

  Scopul proiectului HORESEC este în acord cu progamul P1 al planului PN III, subprogram 1.2, privind îmbunătățirea performanțelor instituționale  a :

 • 4 universități (UMC -Universitatea Maritimă din Constanţa, USV – Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava, UPB- Universitatea Politehnica din Bucureşti, UTC-Universitatae Tehnică din Cluj-Napoca);
 • 2 institute naţionale de cercetare-dezvoltare (INCEMC- Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie si Materie Condensata, ICPE-CA – Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică Bucuresti);
 • 1 institutut din subordinea Academiei Române (IGAR – Institutul de Geografie al Academiei Române), cu o bună reprezentare regională, prin 5 regiuni de dezvoltare (S-E, Bucureşti-Ilfov, N-E, Vest, Centru).

Proiectul HORESEC susţine specializarea inteligentă în domeniul energiei prin analiza holistică a impactului surselor de energie asupra schimbărilor climatice, realizând evoluția, progresul cunoaşterii pentru o dezvoltare durabilă a României.

 Obiectivul general al proiectului HORESEC constă în dezvoltarea de noi instrumente, metode, modele și tehnologii, prin care, pe baza evaluării impactului creșterii ponderii SRE în producția de energie şi a dinamicii raportului dintre energia termică și electrică, se obține o minimizare a costurilor și maximizare a eficienței.

Realizarea proiectului se face etapizat, de la elaborare concept la verificarea modelului funcțional, până la validarea modelului experimental, atât pe componente individuale cât și pe instalația finală  pilot.

Proiectul urmează să prezinte soluții testate pe o instalaţie pilot pentru adaptarea sistemului SRE la dinamica creşterii energiei regenerabile în producția totală de energie, inclusiv prin soluții de stocare pe termen lung.

OBIECTIVELE PROIECTULUI/CONTRACTULUI sunt:

 1. Influența creșterii ponderii surselor regenerabile de energie, asupra evoluției mediului și climei.
 2. Adaptarea surselor de producere a energiei fotovoltaice și eoliene la dinamica creșterii energiei regenerabile în producția totală de energie.
 3. Dinamica raportului dintre energia termica si electrica produsă din biomasă.
 4. Evoluția soluțiilor de stocare pe termen lung pentru o energie sustenabilă din punct de vedere ecologic.
 5. Transformări ale sistemului energetic prin maximizarea producției de energie din surse regenerabile – verificarea pe baza unei instalații pilot.

SARCINILE, COMPETENŢELE, ATRIBUȚIILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE POSTURILOR

 • Respectă normele de bună conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare, prevăzute de Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiintifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte reglementări legislative de etică specifice domeniului de cercetare al proiectului.
 • Se preocupă ca orice publicaţie sau orice rezultat apărut şi raportat în urma activităţilor finanţate prin Contract va avea menţionat numele finantatorului şi numărul Contractului, după modelul „This work was supported by a grant of the Romanian Ministery of Research and Innovation, CCCDI – UEFISCDI, project number PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0404 / 31PCCDI/2018, within PNCDI III”.
 • Colaborează cu membrii echipei şi cu responsabilul de proiect;
 • Execută şi respectă sarcinile de cercetare asumate;
 • Elaborează rapoarte de activitate pentru atingerea indicatorilor prevăzuţi în proiect;
 • Participă la întruniri cu membrii echipei proiectului pentru a analiza stadiul de derulare a proiectului;
 • Asigură păstrarea secretului profesional privind activitățile care se desfășoară în cadrul spațiului de lucru.
 • Desfăşoară activitatea de cercetare în vederea îndeplinirii în bune condiţii şi la timp a obligaţiilor asumate prin proiect;
 • Urmăreşte îndeplinirea la timp şi în bune condiţii a activităţilor de cercetare;
 • Elaborează documentaţia tehnico ştiinţifică şi economică aferentă proiectului;
 • Participă la activitatea de cercetare teoretică şi experimentală;
 • Participă la elaborarea de articole, comunicări ştiinţifice pentru a realiza o bună diseminare;
 • Efectuează deplasări în scopul îndeplinirii proiectului sau al diseminării rezultatelor.

CONDIŢIILE DE MUNCĂ/LOCUL DE MUNCĂ:

Nu se lucrează în condiţii ambientale deosebite. Locul de muncă este în Universitatea Maritimă din Constanța  sau  în locaţiile impuse de necesităţile proiectului coordonat de Universitatea Maritimă din Constanţa.

Condiții specifice pentru ocuparea posturilor vacante de MEMBRU-DOCTORAND (nou)

 • Statutul: student doctorand;
 • Norma de lucru: 8 ore/zi (normă întreagă), 40 de ore pe săptămână;
 • Salariul: în conformitate cu bugetul proiectului și prevedrile legislative;
 • Perioada de angajare:
 • determinată de la data semnării contractului individual de muncă pâna la data de 30 noiembrie 2020;
 • posibilitatea prelungirii cu doi ani a contractului individual de muncă, după finalizarea proiectului.

CONŢINUTUL DOSARULUI CANDIDAŢILOR:

 • Cerere de înscriere la concurs – netipizata;
 • Copiile diplomelor de studii: bacalaureat, licență, master. Actele vor fi prezentate și în original în vederea conformității copiilor cu acestea.
 • Diplome, premii, certificate de calificare relevante;
 • Curriculum vitae, format european;
 • Lista lucrărilor publicate;
 • Copia actului de identitate;
 • Copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 • Cazier judiciar;
 • Certificat de naștere;
 • Adeverință de vechime (dacă este cazul);
 • Adeverință medic de familie din care să rezulte că este apt înscriere la concurs/angajare;
 • Adeverință din care să rezulte calitatea de student doctorand în domeniul științe inginerești;
 • Constituie avantaj cunoasterea limbii engleze și a programelor de modelare, simulare în regimuri staționare și dinamice.

Calendarul concursului :

– perioada de depunere dosare: 28.05.2019 – 04.06.2019

– termen selectie dosare concurs: 05.06.2019;

– afișare  selecție dosare concurs: 06.06.2019, orele 10;

– proba interviu : 12.06.2019, orele 10, la sala E 710, Sediul central U.M.C., din Strada Mircea cel Batran, nr.104, Constanta;

– contestațiile se pot depune în termen  de o zi lucratoare de la data comunicarii rezultatului fiecarei probe.

 

 Probe concurs:

 Proba 1. : Analiza dosarului candidatului (eliminatorie);

Proba 2.:  Interviu;

Nota minimă la fiecare probă: 8

Modul de calcul al notei finale: media aritmetica  simplă  a  notelor la probele 1 și 2.

Ierarhizarea candidaților: conform mediei la probele 1 și 2

Dosarele de concurs se vor depune până la data de 04.06.2019, orele  15:30,  la Direcția Resurse Umane,  la domnul director Aurelian SIMA, Sediul central al U.M.C. din strada Mircea cel Batran, nr. 104, camera E404.

Persoană de contact pentru detalii concurs: Conf.univ.dr.ing. Gabriel-Mărgărit RAICU, adresă  e- mail: gabriel.raicu@cmu-edu.eu.

Director Proiect,
Prof.univ.dr.ing. Cornel PANAIT

Top