Acasa / Anunturi / Anunț cu privire la intenția de selectare a unui partener (parteneri entități private)

Anunț cu privire la intenția de selectare a unui partener (parteneri entități private)

 ANUNȚ CU PRIVIRE LA INTENȚIA DE SELECTARE A UNUI PARTENER/UNOR PARTENERI, ENTITATE/ENTITĂȚI PRIVAT/PRIVATE

Nr. inregistrare:                           04/ 09.2020   

 

În conformitate cu prevederile Oug 40/2015 UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA,  în calitate de Solicitant anunță organizarea unei proceduri de selecție pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entități de drept privat, în vederea depunerii şi implementării unei cereri de finanțare pe Programul Operațional Capital Umane (POCU), Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe. Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții. Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanţei pe piaţa forţelor de muncă a educaţiei şi a sistemelor de formare, facilitarea tranziţiei de la educaţie la piaţa forţelor de muncă şi consolidarea formării şi a sistemelor de formare profesională, precum şi a calităţii lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competenţelor, adaptarea programelor de învăţământ şi instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de învăţare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învăţare duală şi programe de ucenicie. Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. Apel Innotech Student

 

 1. Obiectivul specific al programului în care se va depune cererea de finanțare

Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

 

Rezultate așteptate:

 • Rata crescută de participare a studenţilor la programele din cadrul parteneriatelor nou înființate/dezvoltate, inclusiv prin formarea de competenţe antreprenoriale care să faciliteze inserția pe piața muncii a absolvenților de studii terțiare
 • Rata crescută de ocupare a absolvenților de învățământ terțiar în corelare cu nevoile pieței muncii

 

 1. Obiectivul general și scopul cererii de finanțare

Obiectivul general al proiectului constă în sprijinirea antreprenoriatului, dezvoltarea competenţelor manageriale şi creşterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă, ca oportunitate pentru dezvoltarea de afaceri, inclusiv IMM-uri inovatoare şi ocupare. Astfel, vor fi infiintate un număr de 18 de afaceri noi cu profil non-agricol în zone urbane şi rurale, cu accepnt pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate confrom SNC. Proiectul se adresează unui grup ţintă format din 345 de absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care doresc să înfiinţeze o afacere non-agricolă.

Durata proiectului

Perioada de implementare a proiectului este de maximum 30 de luni.

 1. Grupul țintă al proiectului

 

În cadrul acestei cereri de propuneri de proiect grupul țintă eligibil cuprinde următoarele categorii:

 • Studenți (ISCED 5-7) – Pentru ca o persoană din categoria de grup țintă eligibil studenți să fie eligibil – trebuie să demonstreze la data intrării în operațiune (prima zi de curs de formare profesională în competențe antreprenoriale) că este înmatriculat cel puțin în anul 2 de studii de licență.
 • Doctoranzi în ciclul de studii universitare de doctorat (studenti doctoranzi)
 • Cursanți (ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculați în colegiile organizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior) – înmatriculați, la data intrării în operațiune, în cel puțin anul 2 de studii.

Grupul ţintă vizat in cadrul proiectului este format de 345 de persoane care îndeplinesc criteriile de mai sus.

 1. Principalele activități ce vor fi derulate în cadrul proiectului conform Ghidului solicitantului condiţii specifice

 

Etapa I

Activitatea 1 Campanie de informare a publicului cu privire la programul de formare antreprenorială

Activitatea 2 Selectarea grupului țintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul programului de formare antreprenorială

Activitatea 3 Derularea programului de formare antreprenorială (40 ore) acreditat ANC

Activitatea 4 Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului

Activitatea 5 Organizarea și derularea de întreprinderi simulate

Activitatea 6 Efectuarea de stagii de practică (40 ore practica)

Activitatea 7 Furnizarea, de către administratorul schemei de antreprenoriat, a serviciilor personalizate de consiliere/ consultanță/ mentorat ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri

Activitatea 8 Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului

 

Etapa II de implementare: Acordarea de sprijin financiar sub forma micro-granturilor pentru deschiderea unei afaceri

Activitatea 9 Decontarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului

Activitatea 10 Monitorizarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate

Etapa III de implementare

 Activitatea 11 Asigurarea sustenabilității planurilor de afaceri in timpul perioadei de implementare a proiectului.

Activitatea 12 Management de proiect şi coordonare din partea partenerilor

 1. Activitatea/Activitățile în care va fi implicat fiecare partener conform Ghidului solicitantului condiţii specifice

 

Etapa I

Activitatea 1 Campanie de informare a publicului cu privire la programul de formare antreprenorială

Activitatea 2 Selectarea grupului țintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul programului de formare antreprenorială

Activitatea 3 Derularea programului de formare antreprenorială (40 ore) acreditat ANC

Activitatea 4 Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului

Activitatea 5 Organizarea și derularea de întreprinderi simulate

Activitatea 6 Efectuarea de stagii de practică (40 ore practica)

Activitatea 7 Furnizarea, de către administratorul schemei de antreprenoriat, a serviciilor personalizate de consiliere/ consultanță/ mentorat ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri

Activitatea 8 Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului

 Etapa II de implementare: Acordarea de sprijin financiar sub forma micro-granturilor pentru deschiderea unei afaceri

Activitatea 9 Decontarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului

Activitatea 10 Monitorizarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate

 

Etapa III de implementare

 Activitatea 11 Asigurarea sustenabilității planurilor de afaceri in timpul perioadei de implementare a proiectului.

Activitatea 12 Management de proiect şi coordonare din partea partenerilor

 Aceste activităţi reprezintă principalele activităţi de care partenerii selectaţi vor fi responsabili. În funcţie de distribuirea atribuţiilor în cadrul proiectului, este posibil ca un partener selectat să aibă atribuţii secundare şi una sau mai multe activităţi principale ale proiectului.

Partenerul trebuie să demonstreze că dispune de experienţa şi capacitatea de a susţine proiectul pentru care aplică.

Activitatea de selecție are la bază următoarele principii:

 • Transparenţa;
 • Nediscriminarea;
 • Tratamentul egal;
 • Eficiența utilizării fondurilor;
 1. Tipuri de solicitanți și parteneri eligibili în cadrul apelului
Solicitanți și parteneri eligibili
Instituţii de învăţământ superior publice şi private, acreditate
Şcoli doctorale şi graduale cu personalitate juridică, inclusiv parteneriate intre acestea și sectorul privat/ centre de CDI
Institute/centre de cercetare acreditate, inclusiv institute de cercetare ale Academiei Române
Academia Română
Asociaţii profesionale
Camere de comerţ şi industrie
Instituții și organizații membre ale Pactelor Regionale și Parteneriatelor Locale pentru Ocupare și Incluziune Socială
Furnizori de formare profesională continuă autorizaţi, publici şi privaţi;
Organizaţii sindicale şi patronate;
Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate juridică;
ONG-uri;

 

 1. Condiţii generale de eligibilitate conform Orientărilor privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020:

 

Partenerului NU i se poate acorda finanţarea nerambursabilă solicitată dacă:

 • este în incapacitate de plată/ în stare de insolvenţă, conform Ordonanței de Urgență aGuvernului nr. 46/2013 privind criza financiară și insolvența unităților administrativeteritoriale, respectiv faliment și lichidare conform Legii nr.85/2014 privind procedurainsolvenței, cu modificările și completările ulterioare, după caz;
 • a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptată împotrivalegii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata;
 • se află în stare de faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrarejudiciară, are încheiate concordate, şi-a suspendat activitatea în ultimii 2 ani dinainteadepunerii cererii de finanţare sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau seaflă în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia saude reglementările naţionale;
 • reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducereasolicitantului au comis în conduita profesională greşeli grave, demonstrate in instanța, pecare autoritatea contractantă le poate justifica;
 • se încadrează, din punct de vedere al obligațiilor de plată restante la bugetele publice, întrunadin situaţia în care obligațiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligațiilor datorateîn ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Naţională de Administrare Fiscală;
 • reprezentanții săi legali/structurile de conducere și persoanele care asigură conducereasolicitantului au fost condamnaţi printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru fraudă,corupție, participare la o organizație criminală sau la orice alte activități ilegale îndetrimentul intereselor financiare ale Comunităţilor;
 • solicitantul şi partenerul/partenerii şi/sau reprezentanții lor legali/structurile de conducerea acestora şi persoanele care asigură conducerea solicitantului/partenerului/partenerilor seaflă în situaţia de conflict de interese sau incompatibilitate, așa cum este definit in legislațianaționala si comunitara in vigoare
 • se face vinovat de declarații false în furnizarea informațiilor solicitate de AM/OI POCUresponsabil sau nu a furnizat aceste informații
 • Partenerii nu trebuie să se afle în situaţiile de excludere prevăzute în cadrul Regulilor generale privind eligibilitatea solicitanţilor menționate de mai sus 4.1.1;
 • Partenerii transnaţionali sunt entități cu personalitate juridică din statele membre ale Uniunii Europene excluzând România (cu excepția echivalentului Persoanelor Fizice Autorizate sau alte entităţi similare – angajați pe cont propriu, întreprinderi individuale, etc.), legal constituite în ţara de origine, care desfăşoară activităţi relevante în cadrul proiectului şi au în obiectul de activitate/statut şi activitatea/activităţile din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri;
 • Partenerii naţionali şi transnaţionali trebuie să fie implicaţi în cel puţin o activitate relevantă. Prin activitate relevantă se înţelege aceea activitate care contribuie în mod direct la atingerea indicatorilor
 • Partenerii naţionali şi transnaţionali sunt obligați să contribuie financiar la realizarea proiectului prin asigurarea cofinanțării proprii aferente bugetului gestionat de fiecare partener in cadrul proiectului, in functie de tipul categoriei de entitate din care face parte.

 

O entitate cu personalitate juridică nu poate participa în mai mult de 5 proiecte pentru prezenta cerere de propuneri de proiecte, indiferent de calitatea sa de partener sau solicitant. În cazul în care este identificat ca participând la mai mult de 5 proiecte pentru prezenta cerere de propuneri de proiecte, aplicaţia va fii respinsă.

 1. Capacitatea financiară se defineşte ca valoare maximă a asistenței financiare nerambursabile pe care poate să o obțină fiecare membru al parteneriatului în functie de tipul organizatiei pe care o reprezintă.

Capacitatea financiară a parteneriatului

Se stabilește ca valoare maximă a finanțării nerambursabile care poate fi accesată de fiecare organizație din cadrul parteneriatului în funcție de tipul organizației.

 1. Solicitantul/partenerul cu vechime mai mare de 1 an

Valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate = maxim cifra de afaceri/suma veniturilor totale pentru ultimul an fiscal, sau după caz suma cifrelor de afaceri/suma veniturilor totale pentru ultimii ani fiscali (maxim 4 ani: n-1, n-2, n-3 și n-4) conform bilanțului contabil depus SAU maxim 40% din valoarea asistenței financiare nerambursabile totale

 1. Solicitantul cu vechime mai mică de 1 an nu poate fi solicitant unic si valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate = maxim 30% din valoarea asistenței financiare nerambursabile totale.

Pentru solicitantii/partenerii institutii publice, nu se evaluează cifra de afaceri. Valoarea asistentei

financiare (AFN) solicitate este dată de valoarea bugetului alocat activităților de care este responsabilă instituția publică în cadrul proiectului.

 

Maximum 1 membru al parteneriatului poate beneficia de mecanismul de calcul al capacității financiare ca valoare maximă a finanţării nerambursabile de 40% sau 30% din valoarea totală a finanțării nerambursabile, după caz. Pentru ceilalţi membri ai parteneriatului se va aplica algoritmul de calcul prin raportare la cifra de afaceri/venituri totale.

 

Condiţiile de eligibilitate reprezintă criteriu eliminatoriu.

 1. Valoarea proiectului

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu poate depăşi echivalentul în lei a maximum 2 mil euro, calculat la cursul 1 EURO = 4.8435RON. Detaliile privind Cofinanţarea proiectului sunt specificate în Ghidul Solicitantului.  Bugetul estimativ al proiectului este de max. 2.000.000 euro (se va definitiva ulterior valoarea cererii cu partenerii din proiect în functie de activităţi).

 

 1. Criteriile de selecție a partenerului/partenerilor și grila de evaluare (inclusiv punctajul stabilit pentru fiecare criteriu în parte)

Sunt așteptate propuneri din partea actorilor sociali relevanți (entități a căror activitate în cadrul proiectului contribuie în mod direct la atingerea indicatorilor, respectiv entitățile care vor avea un rol relevant implementarea activităților proiectului) și care respectă următoarele condiții minime obligatorii, care trebuie îndeplinite cumulativ:

 

 1. Îndeplinirea condițiilor de generale de eligibilitate conform Orientări Generale POCU şi Ghidul condiţii specifice
 2. Îndeplinirea capacităţii financiare prin angajarea de resurse pentru implementarea proiectului – conform Orientări Generale POCU şi Ghidul condiţii specifice
 3. Experiență în derularea de proiecte cu finanțare nerambursabilă

 

O entitate cu personalitate juridică nu poate participa în mai mult de 5 proiecte pentru prezenta cerere de propuneri de proiecte, indiferent de calitatea sa de partener sau solicitant. În cazul în care este identificat ca participând la mai mult de 5 proiecte pentru prezenta cerere de propuneri de proiecte, aplicaţia va fii respinsă.

 

Condiţiile de eligibilitate reprezintă criteriu eliminatoriu.

Evaluarea candidaţilor:

Candidaţii declaraţi admiși vor trece în etapa de evaluare, etapă în care se va folosi Grila de evaluare (Anexa 5). Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 conform grilei.

Vor fi declaraţi admişi candidaţii care întrunesc un punctaj egal cu sau mai mare de 65 de puncte.

Vor fi declaraţi respinşi candidaţii care întrunesc mai puţin 65 de puncte.

 

Solicitantul are dreptul de a alege să depună una sau mai multe cereri de finanţare fie cu candidatul care a ieşit pe primul loc, fie cu primii doi candidaţi care au obţinut cel mai mare punctaj.

 

Dosarul candidaturii trebuie să conțină următoarele:

 1. Scrisoare de intenție (Anexa 1 la această procedură)
 2. Fișa partenerului (Anexa 2 la această procedură)
 3. Fișă de activități (Anexa 3 la această procedură)
 4. Nota justificativă privind valoarea adăugată a parteneriatului.
 5. Statutul organizaţiei/actul constitutiv prin care se face dovada că are în obiectul de activitate prestarea de servicii de natura celor care sunt necesare implementării proiectului, conform cu temele şi activităţile la care doreşte să fie partener, conform cu originalul
 6. Contract de finanţare, acord de parteneriat, dovadă experienţă de cel puţin 6 luni în domeniul activităţilor proiectului, după caz
 7. Situaţiile financiar – contabile (balanţă, bilanţ contabil) pe ultimii 4 ani (2016 – 2019) din care să rezulte veniturile pentru a proba că are capacitatea financiară de realizare a activităţilor din proiect.
 8. CV-ul în format europass în limba romana ale coordonatorului propus pentru implementarea activităţilor din partea partenerului;
 9. Declaraţie pe propria răspundere că partenerul şi-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor, contribuțiilor sociale și nu are datorii fiscale
 10. Declaraţie pe propria răspundere că partenerul nu participă în mai mult de 5 proiecte pentru prezenta cerere de propuneri de proiecte, indiferent de calitatea sa de partener sau solicitant
 11. Declaraţie de angajament (Anexa 2 la Orientări Generale POCU)
 12. Declaraţie de eligibilitate (Anexa 3 la Orientări Generale POCU)

 

Aceste documente se prezintă pe e-mail la adresa  info@cmu-edu.eu. cu semnatura electronică Orice candidatură care nu respectă aceste cerinţe va fi automat respinsă.

 

 1. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură și modalitatea de depunere (adresă, formă, persoană de contact, tel, e-mail, fax, etc.)

Organizațiile interesate să participe la selecție vor depune dosarul candidaturii pe email la adresa  info@cmu-edu.eu cu mențiunea: “Pentru selecția de parteneri POCU – Apel Innotech Student” cu semnătura electronică, începând de la data publicării prezentului anunţ pe site-ul UMC până la data de 18   septembrie  2020 ora 12.00.

Transmiterea eventualelor solicitari de clarificări de către candidaţi se poate face până la data de 16 septembrie 2020,ora 12.00 la adresa de e-mail:  info@cmu-edu.eu.

Transmiterea răspunsurilor la clarificările solicitate se va efectua în termen de 2 zile lucrătoare fără a depăşi data de 18 septembrie 2020 ora 12:00

Candidaturile depuse după termenul limită de 18 septembrie 2020 sau la altă adresă decât cea stipulată mai sus vor fi respinse.

 1. Rezultatul procedurii de selecţie

Rezultatul va fi publicat până la data de 18 septembrie 2020, pe site-ul UMC, iar partenerul/partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct la datele de contact furnizate în fişa partenerului.

 1. Soluţionarea contestaţiilor

Constestaţiile se pot depune în ziua imediat următoare comunicării rezultatelor. Rezultatele definitive, după analiza contestaţiilor vor fi publicate pe site-ul UMC în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data soluţionării acestora.

 1. Informaţii suplimentare

Informații suplimentare privind procedura de selecţie pot fi obţinute la email info@cmu-edu.eu.

Data: 04 septembrie 2020

 

Reprezentant legal,

Violeta Vali CIUCUR

 

 

Anexa 1

 

SCRISOARE DE INTENȚIE

Pentru participarea ca partner în cadrul unui proiect finanțat din Programul Operațional Capital Uman ce urmează a fi depus de către Solicitant UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA

 

În urma anunțului dumneavoastră privind încheierea unui Acord de Parteneriat cu entități de drept public sau privat, pentru depunerea unor cereri de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritară nr. 6 – Educație și competențe

Prioritatea de investiții – 10.iv: Sporirea relevanţei pe piaţa forţelor de muncă a educaţiei şi a sistemelor de formare, facilitarea tranziţiei de la educaţie la piaţa forţelor de muncă şi consolidarea formării şi a sistemelor de formare profesională, precum şi a calităţii lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competenţelor, adaptarea programelor de învăţământ şi instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de învăţare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învăţare duală şi programe de ucenicie

Obiectiv Specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, Apelul de proiecte Innotech Student, ……………………………………….. își exprimă intenția de a participa ca partener în cadrul unui proiect cu tema:  ………………………………………………...

 

Precizăm că ………………………………………………………………………………….. se încadrează în categoriile de solicitanți/parteneri eligibili pentru în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE Innotech Student, Mai 2020.

În cadrul acestor activități ne propunem să aducem următoarea contribuție:

……………………………………………………………………………………………………………

 

De asemenea organizația noastră a acumulat experiență în domeniul la care se referă tema proiectului, dispune de personal specializat și de resurse materiale pentru implementarea activităților unui proiect din POCU.

 

Declar pe propria răspundere că:

 1. Nu suntem subiect al unor fraude cu fonduri europene
 2. Nu figurăm în evidențele fiscale cu restanțe la plata impozitelor, taxelor,contribuțiilor sociale și nu avem datorii fiscale;

 

Având în vedere cele prezentate, vă rugăm să acceptați ca organizația/firma noastră să devină partener în cadrul unui proiect cu tema și activitățile menționate.

 

Numele și prenumele reprezentantului legal                                                                 Data

……………………………………………….

Semnătura

Ștampila

 

 

Anexa 2

FIȘA PARTENERULUI

Denumire organizație
Acronim
Cod de înregistrare fiscală
Număr de înregistrare în Registrul Comerțului
Nr. De la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor
Anul înființării
Cifra de afaceri pentru ultimii 4 ani
Date de contact (adresa, tel., fax, e-mail)
Persoana de contact (nume, poziția în organizație)
Descrierea activității organizației, relevantă pentru acest proiect Vă rugăm să descrieți dacă in obiectul de activitate al organizației se regăsește prestarea de servicii de natura celor care sunt necesare implementării proiectului, conform cu activitățile la care doriți să fiți partener
Activitatea/activitățile din cadrul proiectului în care doriți să vă implicați (conform Ghidului) Vă rugăm să detaliați modalitatea de implicare a dumneavoastră în activitățile proiectului în eventualitatea implementării unui proiect cu tema aleasă de candidat
Resurse umane Se va trece nr. total de angajați, din care personalul relevant pentru implementarea activităților în care candidatul dorește să se implice
Bugetul previzionat pentru activităţile în care doriți să vă implicați Se va detalia bugetul estimat pentru îndeplinirea activităţilor în care candidatul dorește să se implice

 

Finanțări anterioare (informatii și detalii privind asistența financiară nerambursabilă primită în ultimii ani, raportată la data depunerii cererii de finanțare din fonduri publice sau alte surse financiare de către partener)

Pentru fiecare proiect relevant, menționați:

Titlul proiectului (conform contractului de finanțare)
ID-ul proiectului (acordat de instituția finanțatoare)
Calitatea avută in cadrul proiectului (solicitant sau partener)
Obiectivul proiectului
Stadiul implementării proiectului Implementat sau în curs de implementare
Rezultatele parțiale sau finale ale proiectului
Valoarea totală a proiectului
Sursa de finanțare (bugetul de stat, local, surse externe nerambursabile,)
Numele instituției finanțatoare

Notă

Rubricile vor fi integral completate.

Informațiile furnizate se consideră a fi conforme cu realitatea și sumate pe propria răspundere de reprezentantul legal.

 

Numele și prenumele reprezentantului legal                                                                          Data

…………………………

SemnăturaȘtampila

 

Anexa 3

FIȘĂ ACTIVITĂŢI

 

 

Denumire activitate

 

Descriere activitate Se va detalia activitatea previzionată

 

Rezultate asteptate

 

Se vor detalia rezultatele aşteptate
Beneficiile grupului ţintă

 

Se vor detalia beneficiile grupului ţintă ca urmare a derulării activităţilor

 

Resurse umane previzionate şi buget aferent

 

Se detalia personalul necesar pentru îndeplinirea activităţii
Achiziţii previzionate şi buget aferent Se vor detalia resursele care urmează a fi achiziţionate pentru derularea activtăţilor

 

Notă

Rubricile vor fi integral completate.

Informațiile furnizate se consideră a fi conforme cu realitatea și sumate pe propria răspundere de reprezentantul legal.

 

Numele și prenumele reprezentantului legal                                                                          Data

…………………………

Semnătura

Ștampila

 

 

               Anexa 4

 

 

GRILA EVALUARE ETAPA DE CALIFICARE A CANDIDAȚILOR

 

 

Criteriu de calificare DA NU Nu este cazul
I.                 Conformitatea documentelor      
Au fost depuse de către candidat toate documentele solicitate prin prezentul anunț de selecție      
Documentele solicitate respectă modelul publicat pe site-ul https://cmu-edu.eu/blog/2020/08/04/anunt-cu-privire-la-intentia-de-selectare-a-unui-partener-parteneri-entitati-private/      
Documentele date ca model sunt integral si corect completate      
Candidatul nu este implicat ca solicitant sau partener în mai mult de 5 proiecte pentru prezentul apel de proiecte      
II.               Capacitatea candidatului de a furniza servicii corespunzător activităților proiectului      
Are în obiectul de activitate prestarea de servicii de natura celor care sunt necesare implementării proiectului, conform cu temele și activitățile la care dorește să fie partener      
A participat în calitate de partener sau beneficiar în cadrul proiectelor finanțate din Fonduri Europene      
Are capacitatea finaciară și operațională de realizare a activităților din proiect      
III.              Conduita candidatului      
Nu este subiect al unor fraude cu fonduri europene      
Și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor, contribuțiilor sociale și nu are datorii fiscale*      

*cu excepția datoriilor rezultate din nerambursarea la termen a cererilor de plată/rambursare depuse pentru proiectele finanțate din fonduri europene

 

Notă

Candidatul se consideră calificat numai în cazul în care la toate criteriile de calificare a fost bifată rubrica “DA”

 

 

 

Anexa 5

 

GRILA DE EVALUARE ŞI SELECŢIE A PARTICIPANŢILOR

 

Nr.crt. Criterii de evaluare Punctaj maxim
1 Dovada experienței candidatului în activităţi specifice domeniilor relevante pentru proiect

 

Ø  1 an – 0 puncte

Ø  Între 2-3 ani – 5 puncte

Ø  Peste 4 ani – 10 puncte

10 puncte
2 Numărul de activități în care candidatul are experienţa relevantă şi dorește să se implice

 

Ø  1 activitate – 0 puncte

Ø  2 activități – 5 puncte

Ø  Minim 3 activități – 10 puncte

10 puncte
3 Capacitatea financiară prin care se angajează candidatul

 

Ø  Prin aplicarea procentelor de finanţare în funcţie de capacitatea financiară a partenerului – 0 puncte

Ø  Prin raportarea la cifra de afaceri – 5 puncte

5 puncte
4 Evaluarea calitativă a experienței din CV

 

Ø  Expertul coordonator propus are experiență dovedită în coordonare proiecte similare de 3-5 ani – 2 puncte

Ø  Expertul coordonator propus are experiență dovedită în coordonare proiecte similar de 5-10 ani – 3 puncte

Ø  Expertul coordonator propus are experiență dovedită în coordonare proiecte similar de peste 10 ani – 5 puncte

5 puncte
5 Activităţile în care candidatul doreşte să se implice sunt:

 

Ø  Prezentate succint şi coerent – 5 puncte

Ø  Planificate corect în timp şi sunt potrivite cu dimensiunea şi nevoile grupului – 15 puncte

Ø  Descrise detaliat şi contribuie în mod direct la atingerea rezultatelor propuse prin proiect – 20 puncte

40 puncte
6 Valoarea adăugată a partenerului

 

Ø  Candidatul prezintă experienţă în relaţia cu mediul de afaceri până în 5 ani – 5 puncte

Ø  Candidatul prezintă în relaţia cu mediul de afaceri peste 10  ani – 20 puncte

20 puncte
 

7

Costurile propuse în buget de către partener sunt oportune în raport cu activitățile propuse și rezultatele așteptate

 

Ø  Există un raport rezonabil între rezultatele urmărite și costul alocat acestora – 5 puncte

Ø  Nivelul costurilor estimate sunt adecvate opţiunilor tehnice propuse și specificului activităţilor, rezultatelor şi resurselor existente – 5 puncte

10 puncte
TOTAL 100 puncte

 

Top