Acasa / Anunturi / ANUNȚ SELECȚIE GRUP-ȚINTĂ (SERIA a treia) ANTREPRENORDOC

ANUNȚ SELECȚIE GRUP-ȚINTĂ (SERIA a treia) ANTREPRENORDOC

Rezultate Concurs

Rezultat selectie seria a III a

ANUNȚ SELECȚIE GRUP-ȚINTĂ (SERIA a treia)

ANUNȚ SELECȚIE GRUP-ȚINTĂ în cadrul proiectului cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 – Educație și competențe, Apel: POCU/380/6/13 – Excelența academică și valori antreprenoriale – sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și postdoctoranzilor (ANTREPRENORDOC – cod proiect 123847)Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, în parteneriat cu Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Universitatea „Ovidius” din Constanța, Institutul de Cercetări pentru Echipamente și Tehnologii în Construcții – ICECON S.A., Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi, Universitatea Maritimă din Constanța și Universitatea Politehnica din București implementează proiectul cu titlul Excelența academică și valori antreprenoriale – sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și postdoctoranzilor (ANTREPRENORDOC), cod SMIS 123847, finanțat în cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN, cofinanţat din Fondul Social European, Axa prioritară 6- Educație și competențe ; Prioritatea de investiții – 10.iv. Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie ; Apel de proiecte POCU/380/6/13/ „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat” ; Obiectiv Specific: O.S.6.13. – Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.Obiectivul general al proiectuluiProiectul propune implementarea unor măsuri specifice prin care să crească numărul absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care, ca urmare a accesului la activitățile de învățare propuse, își vor găsi un loc de muncă în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 2014-2020. ANTREPRENORDOC urmărește, prin obiectivele si activitățile sale, construirea unui sistem de asigurare a feed-back-ului de la angajatori pentru a-l utiliza la programarea și eficientizarea activității desfășurate de către membrii grupului țintă și pentru a-l include în crearea programelor de pregătire științifică, de consiliere și orientare profesională, de formare pedagogică și antreprenorială ce vor fi implementate în cadrul universităților partenere în proiect. Activitățile proiectului sunt corelate cu nevoile specifice de instruire ale grupului țintă identificate prin analiza datelor statistice publicate de instituțiile de profil (MEN, INS, UEFISCDI) în ultimii ani. În acest scop, se vor desfășura activități de promovare a stagiilor de practică astfel încât să se flexibilizeze traseele către și dinspre companii și universități, dar și furnizarea de programe complementare axate pe formarea competențelor antreprenoriale. Proiectul include instrumente de monitorizare și evaluare permanentă a activității desfășurate, în scopul atragerii și menținerii doctoranzilor și post-doctoranzilor în programe de înaltă calitate, inclusiv prin asigurarea unui nivel adecvat al finanțării, prin furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională și prin promovarea relațiilor de parteneriat dintre instituții și mediul de afaceri.

În vederea asigurării egalităţii de șanse, a unor criterii obiective de selecţie și a comparabilităţii dosarelor, selecția se organizează pe domeniile de cercetare eligibile.

În ceea ce privește repartizarea numărul de doctoranzi și cercetători post-doctorat care urmează să fie incluși în grupul țintă al proiectului, în funcție de domeniul de cercetare (total -67 studenți doctoranzi și 30 cercetători post-doctorat, structurate în trei serii), fiecare partener stabilește la nivel intern, prin intermediul unei Decizii interne, numărul de doctoranzi și cercetători post-doctorat pentru fiecare domeniu de cercetare eligibil în cadrul proiectului, în conformitate cu cifra alocată partenerului respectiv pentru fiecare serie.

Privitor la numărul de doctoranzi care vor fi incluși în grupul țintă în funcție de anul de înmatriculare, se au în vedere prevederile proiectului și ale Acordului de parteneriat, fiind condiționate de Ghidul Solicitantului Condiții Specifice, aferent cererii de propuneri de proiecte POCU/380/6/13/ „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat”.

Universitatea Maritima din Constanta sprijina financiar in a treia serie a grupului tinta 1 student doctorand” prin acordarea următoarelor sume forfetare lunare:
  • bursa doctorand antreprenor va avea valoarea de max. 400 euro/lună și se va acorda pentru o perioada de maxim 12 luni consecutive, inclusă in ultimii doi ani terminali ai studiilor de doctorat pentru studenți sprijiniți în cadrul proiectelor prin programe antreprenoriale în relație cu domeniul de specializare pe care îl frecventează.
  • bursa cercetător postdoctorat antreprenor va avea valoarea de max. 600 euro/lună și se va acorda pentru o perioada de maxim 12 luni consecutive pentru cercetătorii sprijiniți în cadrul proiectelor, prin programe antreprenoriale, în relație cu specialitatea studiilor pe care le frecventează.

Doctoranzii și cercetătorii post-doctorat din grupul-țintă al proiectului vor beneficia de sprijin financiar, inclusiv pentru susținerea:

  • activităților de cercetare şi de colaborare în rețea pentru doctoranzi/tineri cercetători în scopul asigurării complementarității cu sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, în sprijinul internaționalizării învățământului terțiar;
  • participării la crearea unui sistem de informare, în ambele sensuri: de la companii/ sectorul privat sau public către instituțiile de învățământ superior privind nevoile lor de instruire, precum și de la instituțiile de învățământ către întreprinderi, pentru a răspunde nevoilor angajatorilor la nivel regional/local.

 

CONDIȚII DE PARTICIPARE

La selecție pot participa persoane care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate:

CRITERII ELIMINATORII

C1. Tema de cercetare propusă/tema de doctorat să fie încadrată explicit în unul din domeniile de specializare inteligentă din strategia CDI 2014-2020, pe domeniile de doctorat.

C2. Candidații să facă dovada că sunt rezidenți ai uneia din regiunile de dezvoltare eligibile.

C3. Candidații pentru bursele doctorale trebuie să fie în ultimii doi ani terminali ai studiilor de doctorat (se exclud studenții aflați în întrerupere). În cazul în care doctoranzii beneficiază de prelungire a studiilor de doctorat, cu 1 – 2 ani, conform legii, ultimii doi ani de studii pentru care se poate furniza în proiect sprijinul pentru studenți doctoranzi se modifică corespunzător.

 

OBSERVAȚII

O1. Doctoranzii trebuie să prezinte un document justificativ privind înmatricularea la studii universitare de doctorat pentru unul dintre domeniile prioritare ale Strategiei Naționale de Competitivitate 2014-2020.

O2. Pentru evitarea dublei finanțări, sprijinul oferit în cadrul proiectelor nu se va putea acorda persoanelor care au participat deja la programe de îmbunătățirea competențelor antreprenoriale sau persoanelor care au fost grup țintă în proiecte POSDRU care au vizat participarea la programe antreprenoriale (este obligatorie asumarea de către persoanele din grupul țintă a unei Declarații pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări cu privire la neparticiparea anterioară la programe de îmbunătățirea competențelor antreprenoriale, inclusiv în proiecte POSDRU care au vizat participarea la programe antreprenoriale.

O3. Cercetătorii post-doctorat selectați ca grup țintă trebuie să dețină titlul științific de doctor, obținut în România sau în străinătate cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul postdoctoral. La data selecției ca grup țintă, cercetătorii care au obținut titlul științific de doctor în străinătate trebuie să facă dovada echivalării acestuia în România, conform legislației naționale în vigoare.

O4. Cercetătorul post-doctorat trebuie sa facă dovada că participa la unul din programele postdoctorale de cercetare avansată, conform criteriilor din Legea educației naționale.

Metodologia de selecție a grupului țintă – doctoranzi și cercetători post-doctorat în vederea acordării de sprijin financiar în cadrul proiectului Excelența academică și valori antreprenoriale – sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și postdoctoranzilor (ANTREPRENORDOC) – Cod Contract: POCU/380/6/13 este disponibilă pe pagina proiectului – www.antreprenordoc.ugal.ro

În conformitate cu Metodologia de selecție, înscrierea participanţilor se va face prin depunerea unui dosar de candidatură pentru obținerea sprijinului financiar pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat în cadrul proiectului Excelența academică și valori antreprenoriale – sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și postdoctoranzilor – ANTREPRENORDOC.

Documentele candidaturii se vor îndosaria într-un dosar de plastic și se vor depune/trimite prin poștă cu confirmare de primire într-un plic sigilat la Registratura Universității „Dunărea de Jos” din Galați, Str. Domnească nr.47, cod postal 800008, Galați, România, tel: +40 336 130 109, fax: +40 236 461 353, e-mail: rectorat@ugal.ro, web: www.ugal.ro.

Pe plic se vor înscrie următoarele informaţii:

– În atenția Comisiei de selecție a grupului țintă doctoranzi și postdoctoranzi în cadrul proiectului cu titlul Excelența academică și valori antreprenoriale – sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și postdoctoranzilor – ANTREPRENORDOC.

 

CALENDAR SELECȚIE SERIA A TREIA A GRUPULUI-ȚINTĂ

  • 5-9 aprilie 2021 – depunerea dosarelor;
  • 12 aprilie 2021 – desfășurarea interviului (ONLINE);
  • 13 aprilie 2021 – afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor;
  • 14 aprilie 2021 – soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale.

 

Persoană de contact – Prof. univ. dr. ing. habil. Mihaela Buciumeanu

Email – mihaela.buciumeanu@ugal.ro

Decizia 82_07.04.2021

Descarcă anunțul

Descarcă metodologia

Descarcă anexele

Top