Eliberare Acte Studii

 • Program eliberare diplome marti orele 8:00-11:00 si miercuri orele 12:00-15:00
 • Diplomele se eliberează  cu dovada completării chestionarului de angajabilitate
 • Chestionarul de angajabilitate se descarca de aici (vezi detali completare)
 • Absolventul va transmite chestionarul de Angajabilitate completat pe adresa de e-mail: imo@cmu-edu.eu sau îl poate completa/depune personal la etajul I camera 101 înainte de data programată pentru eliberarea diplomei.
 • Pentru informații suplimentare puteți suna la 0756 134 665

 1. Documente necesare pentru eliberarea actelor de studii
 • Buletin/ carte de identitate / pasaport valabile original şi copie
 • 2 fotografii color (3/4 ) ,cu costum si cravata (pentru absovenții care au susținut examenul de licență/disertație anterior lunii Iulie 2017)
 1. Eliberarea actelor de studii
 • Actele de studii se elibereaza titularului, o singura data, în original. În situatia în care titularul nu se poate prezenta, actul de studii poate fi eliberat împuternicitului acestuia, cu aprobarea rectorului institutiei, pe baza cererii si a unei procuri autentificata la notariat care sa mentioneze în mod expres faptul ca împuternicitul poate ridica acte de studii de la Universitatea Maritimă din Constanţa
 • Unei persoane cu resedinta în strainatate, i se pot elibera actele de studii solicitate prin intermediul ambasadei (consulatului) tarii respective în România sau al ambasadei (consulatului) României din tara de resedinta a acesteia.
 1. Eliberarea duplicatelor actelor de studii
 • În cazul pierderii, distrugerii complete sau deteriorarii partiale a unui act de studii, se poate elibera un duplicat al acestuia, în urma depunerii urmatoarelor documente:
 • Solicitare de eliberare a duplicatului adresata conducerii institutiei; (descarca model cerere)
 • Declaratie scrisa a titularului actului, autentificata la notariat în care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru identificare si împrejurarile în care actul a fost pierdut, distrus complet sau deteriorat partial;
 • Copie legalizata a certificatului de nastere;
 • Doua fotografii (3/4 ) color, realizate recent, pe hârtie fotografica;
 • Dovada publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a anuntului privind pierderea actului de studii respectiv;
 • Dovada achitării taxei de eliberare duplicat;
 • Eliberarea duplicatului se poate face în termen de 30 de zile lucratoare de la data depunerii documentelor.
 1. Vizarea actelor de studii din învăţământul superior

Actele de studii din învăţământul superior care pot fi vizate:

 • Diplomele de studii superioare (licenţă, masterat şi doctorat) sau adeverinţele de absolvire (licenţă şi masterat),
 • Foaia matricolă sau Suplimentul la Diplomă sau situația școlară (anexă la diploma de studii),
 • Programa analitică (anexă la diploma de studii),
 • Certificatul de pregătire didactică,
 • Certificat an pregătitor,
 • Adeverinţă pentru rezultatele obţinute la examenul de licenţă,
 • Adeverinţă care atestă calitatea de student pentru cetăţenii europeni,
 • Adeverinţă de finalizare a studiilor.

4.1.Dosarul pentru vizare cuprinde următoarele documente:

 1. Cerere adresată ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice, prin care se solicită vizarea actului de studii:
   • documentul tipizat (descarca document)
   • se semnează după verificarea actelor (model completat);
 2. Actele de studii pentru care se solicită aplicarea vizei în ORIGINAL şi în copie simplă:
   • diploma,
   • adeverinţă de finalizare a studiilor (dacă este cazul),
   • adeverință care atestă calitatea de student (dacă este cazul),
   • suplimentul la diplomă sau foaia matricolă sau situația școlară (dacă este cazul),
   • rezultatele de la examenul de licenţă (dacă este cazul),
   • certificatul de pregătire a personalului didactic (dacă este cazul),
   • suplimentul la certificatul de pregătire a personalului didactic (dacă este cazul),
   • certificat an pregătitor (dacă este cazul),
   • programa analitică (dacă este cazul): în cazul în care se solicită programa analitică este necesară o copie simplă doar după adeverinţa nominală (adică prima pagină);
 3. Adeverinţa de autenticitate a diplomei şi a foii matricole/suplimentului la diplomă eliberate de instituţia de învăţământ superior emitentă – în ORIGINAL (documentul ramâne în dosarul depus la CNRED şi nu se returnează)
   • pentru adeverinţele de absolvire nu este necesară prezentarea unei adeverinţe de autenticitate;
   • pentru cetățenii străini, adeverința de autenticitate trebuie să conțină și numărul scrisorii de acceptare la studii/adeverinței de recunoaștere a studiilor în baza cărora au fost acceptați să studieze pe teritoriul României; în caz contrar, se va prezenta de către petent o copie simplă a scrisorii de acceptare/adeverinței de recunoaștere a studiilor. Dacă în suplimentul la diplomă este trecut numărul scrisorii de acceptare la studii, prezentarea copiei scrisorii de acceptare/adeverinței de recunoaștere a studiilor nu mai este necesară.
 4. Documente personale de identificare, în copie simplă:
   • actul de identitate al titularului diplomei – buletin de identitate, carte de identitate, carte de identitate provizorie, permis de şedere în România sau paşaport (aflat în termen de valabilitate);
   • certificatul de căsătorie sau de divorţ, când a avut loc o schimbare a numelui;
   • actul de identitate al împuternicitului / delegatului / rudei, dacă este cazul;
   • copie după documentele care dovedesc gradul de rudenie, dacă este cazul.

Taxele pentru vizarea actelor de studii au fost stabilite prin OMEC nr. 3161/2002 : 5 RON cererea şi 20 RON pentru fiecare act vizat (diploma, supliment la diplomă, programa analitică, etc).

Exemplu: diplomă + supliment la diplomă = 45 RON

Foarte important

Se va verifica de către titular ca toate actele de studii prezentate să fie semnate de către rectorul universităţii şi ştampilate cu sigiliul oficial al universităţii emitente.Pentru vizarea diplomei de licenţă sau a diplomei de master este obligatorie prezentarea unei copii simple a foii matricole/suplimentului la diplomă.

Pentru vizarea certificatului de pregătire a personalului didactic, nivelul I, este obligatorie prezentarea unei copii simple faţă-verso a diplomei de licenţă dacă aceasta a fost vizată anterior. În cazul în care diploma de licenţă nu a fost vizată, se va prezenta o copie faţă-verso a diplomei de licenţă și o copie faţă-verso a foii matricole/suplimentului la diplomă.

Pentru vizarea certificatului de pregătire a personalului didactic, nivelul II, este obligatorie prezentarea unei copii simple faţă-verso a diplomei de master dacă aceasta a fost vizată anterior. În cazul în care diploma de master nu a fost vizată, se va prezenta o copie față-verso a diplomei de master și o copie față-verso a foii matricole/suplimentului la diplomă.

Pentru vizarea adeverinței care atestă calitatea de student sau a adeverinţei de finalizare a studiilor, cetăţenii străini vor prezenta o copie a documentului prin care au fost acceptaţi la studii de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (Letter of acceptance sau Adeverinţă, după caz).

Pentru vizarea diplomei de master sau a adeverinţei de finalizare a studiilor de masterat este obligatorie prezentarea unei copii simple faţă-verso a diplomei de licenţă dacă aceasta a fost vizată anterior. În cazul în care diploma de licenţă nu a fost vizată, se va prezenta o copie față-verso a diplomei de licență și o copie față-verso a foii matricole/suplimentului la diplomă.

Pentru vizarea foii matricole/suplimentului la diplomă este obligatorie prezentarea unei copii simple faţă-verso a diplomei dacă aceasta a fost vizată anterior. În cazul în care diploma nu a fost vizată, aceasta va fi prezentată pentru vizare.

Pentru vizarea programei analitice este obligatorie prezentarea unei copii simple faţă-verso a diplomei şi a foii matricole/suplimentului la diplomă dacă acestea au fost vizate anterior. Dacă nu au fost vizate, aceastea vor fi prezentate pentru vizare.

 

4.2.Aplicarea vizei pe actele de studii poate fi solicitată de către:

 1. titularul actului,
 2. soţul sau soţia titularului ori o rudă de gradul 1 cu titularul actului (mamă, tată, frate, soră, fiu, fiică) – fără a fi necesară prezentarea unei procuri speciale notariale,
 3. o altă persoană fizică care prezintă procura notarială specială sau împuternicirea avocaţială; un exemplar original al procurii sau o copie legalizată va rămâne la CNRED,
 4. o persoană juridică care a încheiat cu titularul actului un contract având ca obiect realizarea în numele acestuia a procedurilor necesare pentru aplicarea vizei, prin reprezentant care prezintă delegaţie în acest sens,
 5. instituţiile de învăţământ superior din România care au obţinut acreditarea de funcţionare din partea MEN, pentru absolvenţii cetăţeni străini, prin reprezentant care prezintă delegaţie în acest sens.

În cazul în care procura notarială a fost întocmită pe teritoriul altui stat, este necesar ca aceasta să îndeplinească următoarele condiţii:

 • să fie tradusă în limba română şi legalizată,
 • să fie apostilată sau supralegalizată de autorităţile competente ale statului pe al cărui teritoriu a fost întocmită.

Se acceptă împuternicirile efectuate la ambasadele sau consulatele României din diverse state. Împuternicirile efectuate sub semnătura ambasadorului/consulului nu trebuiesc traduse sau apostilate/supralegalizate.

4.3.Depunerea actelor

Solicitanții pot depune actele de studii la sediul oricărei instituții de învățământ superior de stat din România sau la Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor.

Lista instituțiilor de învățământ superior din România care pot prelua actele de studii pentru vizarea acestora de către CNRED o puteți studia aici:

Persoanele delegate de instituțiile de învățământ superior din România care pot prelua dosarele cu actele de studii pentru vizarea acestora de către CNRED în vederea obţinerii Apostilei de la Haga sau a supralegalizării diplomelor

Taxa se poate achita la casieria CNRED (program de luni până joi, între orele 9-15) sau prin Ordin de plată / Mandat Poştal în care să fie menţionat contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educației și Cercetării Științifice
Cod Fiscal: 13729380
Banca: Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti – ATCPMB
Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX
Cod SWIFT: TREZROBU
Cod BIC: TREZ

Important: Pe ordinul de plată sau pe mandatul poştal emis trebuie să fie scris codul IBAN pentru ca plata să fie valabilă!

Solicitanţii care se prezintă pentru vizare la sediul CNRED vor achita taxa la casieria CNRED.

 1. Taxe
a. Programe analitice 700 lei
b. Situaţie şcolară la cerere lb engleză 300 lei
c. Duplicate la diplomă 500 lei
d. Diplomă de inginer, licenţă (absolventi inainte de 2012) 200 lei
e. Diplomă de master, doctor (absolventi inainte de 2012)) 300 lei
f. Situație școlară- reconstituire 200lei
g.Taxa arhivare (pentru diplome neridicate de 2 ani – maxim 5 ani) 150lei
h.Taxa eliberare adeverințe 100lei
i.Taxa arhivare (pentru diplome neridicate de mai mult de 5 ani) 300lei

 

CONTACT:

Biroul acte de studii si alte documente curriculare

Edith Pădineanu

TELEFON: 0241.664740 int.104

e-mail: edith.padineanu@cmu-edu.eu
e-mail: info@cmu-edu.eu
e-mail: decanat@cmu-edu.eu

Top