Acasa / Senat UMC

Senat UMC

Hotararile Senatului UMC

Regulament de Organizare și Funcționare a Senatului UMC


Structura Senat

Gradul didactic/ Prenumele și Numele
Profesor univ. dr. ing. Cornel PANAIT – Președinte Senat
Profesor univ. dr. ing. Remus ZĂGAN – Vicepreședinte Senat
Profesor univ. dr. Eliodor CONSTANTINESCU
Profesor univ. dr. ing. Răzvan TAMAŞ
Profesor univ. dr. ing. Nicolae BUZBUCHI
Profesor univ. dr. ing. Bogdan HNATIUC
Conferenţiar univ. dr. ing. Gabriel RAICU
Conferenţiar univ. dr. ing. Ion OMOCEA
Conferenţiar univ. dr. ing. Liviu – Constantin STAN
Conferențiar univ. dr. ing. Mihaela HNATIUC
Conferenţiar univ. dr. ing. Nicoleta ACOMI
Conferenţiar univ. dr. ing. Radu HANZU – PAZARA
Conferențiar univ. dr. ing. Alexandra RAICU
Conferențiar univ. dr. ing. Alin DĂNIȘOR
Conferențiar univ. dr. Felicia SURUGIU
Lector univ. dr. Alexandru Octavian MICU
Lector univ. dr. Dănuţ ARGINTARU
Lector univ. dr. Letiția ION
Lector univ. dr. Simona GHIȚĂ
Lector univ. dr. Cristian DRĂGAN
Avram Cristian Stelian – student
Omocea Ioana – student
Georgiana VLĂDESCU – student
Oprea Denisa – student
Iman Cătălin Eduard – student
Emin Elis – student
Vrană George – student


Comisii de specialitate ale Senatului Universitar:

Comisia pentru învățământ și asigurarea calității

Comisia pentru învățământ și asigurarea calității analizează periodic planurile de învățământ existente, programele de studii (licență, master și doctorat) și propune măsuri concrete de modernizare în acord cu strategia Universității, cu reperele de calitate și cu exigențele acreditărilor interne și internaționale.

În acord cu criteriile și metodologia de evaluare a managementului calității, comisia stabilește criterii, inițiază analize și evaluări și elaborează politica privind calitatea în UMC. Stabilește regulile și condițiile care trebuie respectate pentru întocmirea curriculumului în acord cu Carta UMC, prevederile legale, standardele specifice în vigoare și bunele practici în mediul național și internațional.

  • Președinte: Prof. dr. ing. Bogdan Hnatiuc
  • Membru/Secretar: Ș.L. dr. ing. Nicolae Groșan
  • Student: Oprea Denisa

Comisia pentru cercetare științifică și informatizare

Comisia pentru cercetare științifică și informatizare coordonează desfășurarea și asigură orientarea activității de cercetare științifică, dezvoltare și inovare din UMC, în vederea creșterii performanțelor Universității pe plan național și internațional.

Elaborează un plan de promovare și diseminare a rezultatelor pentru sporirea competitivității  Universității Maritime din Constanța.

  • Președinte: Conf. dr. ing. Alin Dănișor
  • Membru/Secretar: Lect. dr. ing. Ștefania Bucuci
  • Student: Ciocoiu Marian

Comisia pentru probleme sociale și studenți

Comisia pentru probleme sociale si studenți are misiunea dezvoltării participării UMC la viața comunității, propunând parteneriate cu mediul economic, social și cultural. Comisia propune politici de marketing și comunicare universitară și monitorizează periodic implementarea lor.

Avizează și amendează toate regulamentele, procedurile și metodologiile ce vizează studenții și activitățile profesionale ale studenților. Propune proiecte pentru modernizarea și dezvoltarea infrastructurii, a condițiilor de viață a studenților, ca parteneri contractuali ai procesului instructiv-educativ și al activităților extracurriculare ce au rol în dezvoltarea și îmbunătățirea vieții studențești.

  • Președinte: Lect. dr. Alexandru Micu
  • Membru/Secretar: Elena Ionașcu
  • Student: Gerea Alexandra IonelaPreședinte al Senatului Universității Maritime din Constanța,
Profesor univ. dr. ing. Cornel PANAIT

Top