Acasa / Anunturi / Anunț selecție parteneri în cadrul proiectului “Învață de la cei mai buni!”

Anunț selecție parteneri în cadrul proiectului “Învață de la cei mai buni!”

ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 (POCU)

 Universitatea Maritimă din Constanța cu sediul în localitatea Constanța, str Mircea cel Bătrân, nr 104, Cod 900663, tel. +40 421 664 740, cod fiscal 2747321, reprezentată prin domnul Prof Univ Dr Cornel PANAIT, în calitate de Rector este interesată de crearea de parteneriate cu entități relevante pentru proiectele POCU 2014-2020, Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe, Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții, Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanţei pe piaţa forţelor de muncă a educaţiei şi a sistemelor de formare, facilitarea tranziţiei de la educaţie la piaţa forţelor de muncă şi consolidarea formării şi a sistemelor de formare profesională, precum şi a calităţii lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competenţelor, adaptarea programelor de învăţământ şi instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de învăţare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învăţare duală şi programe de ucenicie, Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Obiectivul general și scopul cererii de finanțare: cresterea ratei de participare a studentilor la programele din cadrul parteneriatelor dezvoltate care să faciliteze inserția pe piața muncii a absolvenților de studii terțiare; ofertă educațională optimizată prin parteneriat social, centrată pe formarea și dezvoltarea de competențe profesionale și transversale cerute pe piața muncii, inclusiv pentru categoriile dezavantajate de persoane; dezvoltarea de noi parteneriate intre institutii de invatamant universitar si sectorul privat, inclusiv în vederea organizării de stagii de practică, in cadrul proiectului: Învață de la cei mai buni!”

 

 1. Principalele activități care vor fi derulate în cadrul proiectului:
 • Sprijinirea încheierii unor parteneriate sustenabile cu sectorul privat pentru facilitarea tranziției de la educație la un loc de muncă prin instituirea unui sistem funcțional de stagii de practică la un potențial angajator, adresate studenților din instituțiilor de învățământ superior (ISCED 5-7)
 • Crearea unui sistem de informare coordonată, în ambele sensuri: de la companii/sectorul privat către rețeaua instituțiilor de învățământ superior privind nevoile lor de instruire, precum și de la instituțiile de învățământ superior către întreprinderi, pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii la nivel regional /local;
 • Organizarea și derularea de programe de învățare prin experiență practică, furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională axate pe dobândirea de competențe transversale corelate cu necesitățile pieței muncii;
 • Elaborarea parteneriatelor/convenţiilor între organizatorii (unităţi de învăţământ / instituții de învățământ superior) şi partenerii de practică (potențiali angajatori ai viitorilor absolvenți, în special cu entități din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI);

Activităţile care vor face obiectul proiectului implementat în parteneriat se vor desfăşura pe o perioadă de 24 luni. Activităţile eligibile, activităţile orizontale, managementul proiectului, achiziţiile publice şi măsurile specifice pentru informare şi publicitate pentru proiect sunt cele menţionate în Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice (ghidul de finanţare se poate descărca de pe site-ul http://www.fonduri-ue.ro/).

 

 1. Activități în care vor fi implicați partenerii în cadrul proiectului:
 • Sprijinirea încheierii unor parteneriate sustenabile cu sectorul privat pentru facilitarea tranziției de la educație la un loc de muncă prin instituirea unui sistem funcțional de stagii de practică la un potențial angajator, adresate studenților din instituțiilor de învățământ superior (ISCED 5-7)
 • Crearea unui sistem de informare coordonată, în ambele sensuri: de la companii/sectorul

privat către rețeaua instituțiilor de învățământ superior privind nevoile lor de instruire, precum și de la instituțiile de învățământ superior către întreprinderi, pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii la nivel regional /local;

 • Organizarea și derularea de programe de învățare prin experiență practică, furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională axate pe dobândirea de competențe transversale corelate cu necesitățile pieței muncii;
 • Elaborarea parteneriatelor/convenţiilor între organizatorii (unităţi de învăţământ / instituții de învățământ superior) şi partenerii de practică (potențiali angajatori ai viitorilor absolvenți, în special cu entități din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI);

 

III. POTENTIALI PARTENERI

 • Angajatori
 • Asociații profesionale
 • Camere de comerț și industrie
 • Instituții și organizații membre ale Pactelor Regionale și Parteneriatelor Locale pentru Ocupare și Incluziune Socială

 

 1. Criterii de selecție partener:
 2. Potențialul partener trebuie să respecte regulile generale privind eligibilitatea solicitanților. Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanţare pentru acest proiect POCU sunt specificate în Ghidurile POCU: Ghidul “Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020” și Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice disponibile pe http://www.fonduri-ue.ro.
 3. Potențialul partener trebuie să fie implicat în cel puţin o activitate relevantă. Potențialul partener va trebui să desfășoare activități relevante (obligatorii sau secundare) în cadrul proiectului. Prin activitate relevantă se înţelege aceea activitate care contribuie în mod direct la atingerea indicatorilor.
 4. Potențialul partener trebuie să se angajeze să suporte partea de cheltuieli eligibile care îi revine precum și partea de cheltuieli neeligibile. Fiecare partener va suporta contribuția proprie la cheltuieli eligibile, proporțional cu valoarea cheltuielilor eligibile aferente acțiunilor pe care le va implementa, precum și eventualele cheltuieli neeligibile.
 5. Potențialul partener trebuie să demonstreze că detine capacitate financiară
  • Capacitatea financiară a potențialului partener – Pentru solicitantii/partenerii institutii publice, nu se evaluează cifra de afaceri. Valoarea asistentei financiare (AFN) solicitate este dată de valoarea bugetului alocat activităților de care este responsabilă instituția publică în cadrul proiectului. ,conform instrucțiunilor stabilite în Ghidul “Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”.
ONG/SC cu vechime mai mare de 1 an Valoarea AFN solicitate = maxim cifra de afaceri/suma veniturilor totale pentru ultimul an, sau suma cifrelor de afaceri/suma veniturilor totale pentru ultimii ani (maxim 4 ani:-n-1, n-2, n-3 și n-4). Se va lua în considerare varianta cea mai avantajoasă.
ONG/SC cu vechime mai mare de 1 an AFN= maxim 40% din valoarea AFN totale
ONG/SC cu vechime mai mica de 1 an AFN =maxim 30% din valoarea AFN totale

 

 1. Dosarul de participare la selecție trebuie să includă următoarele documente:
 1. Scrisoare de intenție;
 2. Fișa partenerului;
 3. Declarație de eligibilitate;
 4. Declarație de angajament;
 5. Statutul organizatiei, orice alt act de înfiinţare și funcționare al organizaţiei prin care se face dovada că are capacitatea să desfășoare activități de natura celor care sunt necesare implementării proiectului, conform cu temele şi activităţile la care doreşte să fie partener – copie conform cu originalul;
 6. Dovezi care atestă faptul că partenerul a implementat alte proiecte cu finantare nerambursabilă, cu accent pe cele relevante pentru domeniul proiectului (ex. contracte de finanțare, acorduri de parteneriat etc); Documente care demonstrează desfășurarea, după data de 01.01.2014, de activități relevante în cadrul proiectului şi au în obiectul de activitate/statut şi activitatea/activităţile din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri- copii conform cu originalul;
 1. CV-ul Coordonatorului de proiect din partea partenerului, în format Europass (semnat de titular pe fiecare pagină) și documentele justificative din care să reiasă experiența profesională a expertului propus, precum și calificările acestuia (semnate „Conform cu originalul”. Ex: diplome de studii, certificate de formare profesionala, adeverinte de vechime, copii dupa carte de munca, contracte de munca, recomandari etc).

 

 1. Documentele trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:
 • să fie completate corespunzător toate rubricile;
 • să fie semnate de reprezentantul legal sau împuternicit (dacă sunt semnate de împuternicit, se va adăuga și împuternicirea);
 • să respecte modelul furnizat;

Dosarul de participare la selecție poate fi depus în original la sediul Universității Maritime din Constanța, din str Mircea cel Bătrân, nr 104, Cod 900663, tel. +40 421 664 740, localitatea Constanța, județul Constanța, zilnic în intervalul orar 08.00 – 16.00 sau scanat prin email la adresa info@ cmu-edu.eu. Dacă se optează pentru varianta a doua, este obligatoriu ca documentele scanate să fie lizibile; în caz contrar, dosarul nu va fi acceptat.

Organizaţiile interesate să participe la selecţie vor depune documentele solicitate, în plic închis cu menţiunea: Proiect “Învață de la cei mai buni!”. Dacă se optează pentru varianta a doua, este obligatoriu ca subiectul e-mailului să fie Proiect “Învață de la cei mai buni!”.

Data limită de depunere: 26 septembrie 2019.

Solicitările de clarificări se pot trimite până pe data de 18 septembrie 2019, ora 15.00, la adresa info@ cmu-edu.eu.

 

VII. GRILA DE EVALUARE ADMINISTRATIVĂ

Candidatul se consideră calificat numai în cazul în care la toate criteriile de calificare a fost bifată rubrica DA.

CRITERIU DE EVALUARE DA NU
1.Conformitatea documentelor
Au fost depuse toate documentele menționate la punctul V, inclusiv împuternicirea, dacă este cazul
Documentele depuse respectă cerințele calitative menționate la punctul VI
2.Capacitatea partenerului de a desfășura activitățile propuse
Deține în obiectul de activitate prestarea de servicii de natura celor care sunt necesare implementării proiectului și pe care le propune în Fișa partenerului
Are experiență în implementare a cel puțin 1 proiect cu finanțare nerambursabilă sau are experiență de minim 6 luni în desfășurarea activităților propuse

 

GRILA DE EVALUARE SI SELECTIE PUNCTAJ ACORDAT OBSERVATII
Sunt descrise concret si complet elementele prin care activitatile si expertiza specifica a organizatiei sunt relevante pentru proiect Min 0 pct; max 15 pct Descrise foarte bine 15 pct; descrise bine 10 pct; descrise mai putin bine 5 pct; deloc 0 pct
Activitatile si expertiza specifica a organizatiei este relevanta pentru obiectivele proiectului Min 0 pct; max 15 pct In mare masura 15 pct; relevanta 10 pct; putin relevanta 5 pct; fara relevanta 0 pct
Relevanta experientei expertilor propusi pentru activitatile din proiect (se calculeaza ca medie aritmetica a anilor de experienta a tuturor expertilor propusi) Min 0 pct; max 15 pct Peste 10 ani experienta 15 pct; peste 7 ani experienta 10 pct; peste 2 ani experienta 5 punct; sub 2 ani experienta 0 pct
Este descris corect si complet modul de implementare a activitatilor propuse pentru realizarea obiectivelor Min 0 pct; max 15 pct Descrise foarte bine 15 pct; descrise bine 10 pct; descrise mai putin bine 5 pct.; deloc 0 pct
Implicarea organizatiei genereaza valoare adaugata in ceea ce priveste implementarea proiectului Min 0 pct; max 15 pct Valoare adaugata mare 15 pct; medie 10 pct; mica 5 pct; nu genereaza valoare adaugata 0 pct
Organizatia are experienta in implementarea proiectelor cu finantare nerambursabila, in special pe activitatile propuse prin proiect Min 0 pct; max 25 pct Organizatia are experienta extinsa 25 pct; organizatia are experienta medie 15 pct; organizatia are putina experienta 5 pct; organizatia nu are experienta 0 pct

Aplicanții care nu transmit toate documentele solicitate, în formatul menționat, care nu pot face dovada celor declarate pe propria răspundere sau nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate menționate în ghidul „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020” și criteriile de calificare mentionate mai sus vor fi excluşi din procesul de selecţie.

VIII. ETAPA DE SELECȚIE A PARTENERILOR

În cazul îndeplinirii tuturor condițiilor de eligibilitate și a condițiilor din etapa de calificare, se va întruni o comisie de evaluare a ofertelor de parteneriat și se va întocmi un raport ce va conține o analiză a valorii adăugate a parteneriatului în ceea ce privește utilizarea eficientă a fondurilor, precum şi rolul partenerilor în implementarea proiectului, pe baza grilei de evaluare si selectie de la pct VII. Rezultatele procedurii de selecţie vor fi comunicate potențialilor parteneri pe e-mail/ fax.

Partenerii selectați vor fi implicați pe durata întregului ciclu de viață a proiectului, în pregătirea acestuia, implementare (inclusiv perioada de sustenabilitate) precum și în evaluarea eficienței activităților acestuia. Partenerii selectați vor fi implicați în pregătirea și în punerea în aplicare a acordurilor de parteneriat și a cererilor de finanțare.

Faptul că o entitate a fost selectată ca potenţial partener conform acestei proceduri, nu creează nicio obligaţie pentru Universitatea Maritimă din Constanța în situaţia în care cererea de finanţare depusă nu a fost selectată pentru finanţare. Toate activităţile desfăşurate în timpul redactării cererii de finanţare nu fac obiectul niciunei pretenţii de natură financiară sau de orice altă natură, pentru niciuna dintre părţi.

 

Top