Acasa / Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

NOTĂ DE INFORMARE privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA

UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA , cu sediu în 900663, CONSTANŢA, str. Mircea cel Bătrân, nr. 104, ROMÂNIA Fax: +40-241-617260, Tel: +40-241-664740, E-mail: info@imc.ro Web: www.cmu-edu.eu, vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, Legea 190/2018.

Scopurile și baza legală a prelucrărilor

În conformitate cu legislaţia naţională (Legea 102/2005, modificată și completată, Legea nr. 190/2018, Legea nr. 506/2004) şi europeană (Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE) în vigoare, UMC  are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

UMC  prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR, în calitate de operator, prin intermediul serviciilor/birourilor/compartimentelor, ţinând cont de prevederile specifice aplicabile, pentru derularea următoarelor activități:

 1. În scopul furnizării serviciilor educaţionale în învățământul universitar, administrative, de sănătate și siguranță în campusul universitar, respectiv:
 • Înscrierea la concursul de admitere la studii;
 • Înscrierea la studii/cursuri și încheierea contractului de studii/cursuri;
 • Înscrierea la examenul de finalizare a studiilor și întocmirea și eliberarea actelor de studii, ca parte a raporturilor contractuale dintre universitate și student/absolvent, respectiv cursant;
 • Comunicarea operativă şi eficientă a informaţiilor necesare derulării raporturilor contractuale dintre UMC și student/absolvent, cursant;
 • Asigurarea de servicii administrative de cazare în perioada studiilor;
 • Asigurarea de servicii de documentare la bibliotecă;
 • Îndeplinirea tuturor obligațiilor legale ale UMC, ca furnizor de servicii educaționale, față de autoritățile publice de resort.
 • Înscrierea în Asociația Alumni;
 • Scopuri arhivistice;
 • Scopuri statistice solicitate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), Ministerul Educației Naționale (MEN), Consiliul Național pentru Finanțarea Invățământului Superior (CNFIS), Institutul Național de Statistică (INS), Consiliul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor, CNRED, Autoritatea Navală Română, CERONAV, companii de shipping, crewing, în vederea efectu[rii stagiilor de cadetie si a mobilităţilor ERASMUS şi ERASMUS +.

 

2.Executarea contractului individual de muncă:

 • întocmirea dosarului de personal
 • Completarea REVISAL;
 • fişa postului
 • Întocmirea şi transmiterea statelor de plată;
 • Alimentarea cardului de salariu;
 • Plata salariului şi/sau altor sume (deconturi) prin virament bancar;
 • Comunicarea angajat – angajator;
 • Respectarea oricărei cerinţe legale de reglementare în domeniul sănătăţii şi securităţii muncii (colaborarea şi schimbul de informaţii cu medicul de medicina a muncii, prevenirea si stingerea incendiilor PSI/SU) ;
 • Declaraţia 112;
 • Monitorizarea/securitatea persoanelor, spaţiilor, bunurilor utilizate de UMC; în acest context UMC poate supraveghea video unele părţi ale incintelor în care îşi desfăşoară activitatea pentru asigurarea pazei şi protecţiei persoanelor, bunurilor şi valorilor, a imobilelor şi a împrejmuirilor acestora;
 • Scopuri arhivistice;
 • Scopuri statistice;
 1. Organizare/derulare evenimente;
 2. Soluționare a plângerilor;
 3. Înregistrarea și soluționarea notificărilor de încălcare a securității datelor cu caracter personal;
 4. Închieiere contracte de furnizare de bunuri/servicii;

Dacă nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale, UMC,  prin serviciile/birourile/compartimentele din structura sa, nu poate să realizeze demersurile legale pentru furnizarea serviciilor sus-menţionate.

Temeiul legal al prelucrării datelor

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin operatorului (UMC), conform articolului 6 alin. 1 literele a), b) şi c) din GDPR.

În măsura în care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal, UMC  va solicita consimțământul dvs. în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. (a) din GDPR.

Legislația care guvernează, în principal, activitățile derulate de serviciile/birourile/compartimentele din cadrul UMC  sunt următoarele:

 • Regulamentul 2016/679/UE, al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE
 • Directiva 2016/680/CE, privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului
 • Legea nr. 190/2018, privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
 • Legea 102/2005, modificată și completată, privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
 • Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice
 • Legislația care guvernează raporturile universitate-absolvent sunt următoarele: Legea educației naționale 1/2011, Legea 288/2004, Legea 87/2006, Codul drepturilor și obligațiilor studentului aprobat prin OM 3666/2012, Metodologia cadru de organizare a concursurilor de admitere în învățământul universitar, Metodologia – cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior, legislația privind conținutul și formatul actelor de studii, Regulamentul de admitere la UMC, Regulamentul privind activitatea profesională a studentului, Regulamentul de finalizare a studiilor universitare, Regulamentul intern al UMC
 • Legea 53/2003, actualizată – Codul muncii
 • Legea 82/1991, actualizată – a contabilităţii
 • Legea nr. 544/2004, a contenciosului administrativ;
 • Ordonanţa guvernului nr. 27/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 • Codul de procedură civilă

Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Politica privind protecția și securitatea datelor personale a UMC  este de a colecta numai datele personale necesare în scopurile menționate și de a solicita persoanelor vizate să ne comunice numai acele date cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri.

Categoriile de date personale (clasice sau digitale) supuse prelucrărilor la nivelul serviciilor/birourilor/ compartimentelor din cadrul UMC  sunt următoarele:

Pentru angajare:

 • nume, prenume,
 • data şi locul naşterii,
 • CNP,
 • seria şi nr. de la CI,
 • Imaginea fotografică, conform standardelor;
 • cetăţenia,
 • semnătura,
 • profesia,
 • locurile de muncă anterioare,
 • formare profesională – diplome, studii,
 • situaţia familială,
 • sexul,
 • detalii de contact – număr de telefon personal, adresă de email, adresa de domiciliu/reşedinţă.
 • permisul de conducere (în cazul şoferilor),
 • date bancare,
 • accidente de muncă,
 • publicaţii,
 • date din Curriculum Vitae.

Pentru înscriere/derulare cursuri/absolvire:

 • Numele şi prenumele;
 • Prenumele părinţilor;
 • Data şi locul naşterii;
 • Domiciliul, reşedinţa;
 • Codul Numeric Personal – cetăţeni români; Numărul de identificare naţional – cetăţenii altor state;
 • Seria şi numărul actului de identitate – Cartea de identitate în cazul cetăţenilor români; Paşaportul – cetăţenii altor state;
 • Imaginea fotografică, conform standardelor;
 • Cetăţenia,
 • Semnătura,
 • Formare profesională – diplome, studii,
 • Detalii de contact – număr de telefon personal, adresă de e-mail;

 

Pentru soluționarea plângerilor/sesizărilor:

 • Numele şi prenumele;
 • Domiciliul, reşedinţa;
 • Codul Numeric Personal nume, prenume,
 • Semnătura,
 • Detalii de contact – număr de telefon personal, adresă de e-mail;

Pentru încheiere contracte de furnizare de bunuri/servicii:

 • Numele şi prenumele;
 • Domiciliul, reşedinţa;
 • Codul Numeric Personal;
 • Semnătura,
 • Detalii de contact – număr de telefon personal, adresă de e-mail;
 • Profesia;
 • Locurile de muncă;

Ne rezervăm dreptul de a solicita şi alte date, necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor serviciilor/birourilor/ compartimentelor din cadrul UMC, strict în conformitate cu prevederile legale.

Sursa datelor cu caracter personal

UMC prin serviciile/birourile/compartimentele colectează date personale direct de la dumneavoastră sau de la terți (cum ar fi alte instituții ori entități care se adresează UMC ori alte persoane vizate) sau din documente publice.

În cazul în care trebuie să prelucrăm date cu caracter personal obținute de la terți persoane juridice, aceștia din urmă au obligația de a vă furniza informațiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise.

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră personale sunt destinate utilizării de către operator (UMC ) şi sunt comunicate următorilor destinatari, dacă este cazul:

 1. Persoana vizată (candidatul/studentul/angajatul);
 2. Autorități publice centrale (MEN, Comisii ale MEN);
 3. Organismele de asigurare a calității (ARACIS, și cele abilitate să efectueze activități de verificare asupra activității UMC;
 4. Instituții de învățământ superior partenere;
 5. Inspectoratul Teritorial de Muncă
 6. Instituţii bancare
 7. Casa Naţională de Asigurări Sociale
 8. Servicii de sănătate publică (CNAS, casele de sănătate județene);
 9. Casa Naţională de Pensii Publice
 10. Poliție, Parchet, Instanțe;
 11. Instituţii către care persoana vizată solicită portarea datelor cu caracter personal;

Dezvăluirea datelor către terți se face conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizați anterior.

Perioada de stocare a datelor personale

Durata de stocare pentru fiecare categorie de date cu caracter personal este în conformitate cu prevederile legale, după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile.

Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat.

Pentru exercitarea drepturilor dvs. vă rugăm să contactați direct responsabilul cu protecția datelor din UMC  la adresa: dpo@cmu-edu.eu sau în scris la sediul UMC .

Deasemenea, vă puteţi adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Bucureşti,  Bulevardul General Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Romania, e-mail : anspdcp@dataprotection.ro, dpo@dataprotection.ro, Fax: +40-241-617260, Tel: +40-241-664740, Web:  http://www.dataprotection.ro.

Prelucrările de date speciale sau întemeiate pe consimțământ

Atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice” sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede ca interdicția prevăzută la alineatul (1) să nu poată fi ridicată prin consimțământul persoanei vizate” din GDPR, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, puteți modifica sau elimina consimțământul în orice moment, și vom acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.

Top