Acasa / Posturi didactice pe durată nedeterminată 2019-2020

Posturi didactice pe durată nedeterminată 2019-2020

Posturi didactice pe durată nedeterminată 2019-2020

LEGISLAŢIE

În Universitatea Maritimă din Constanţa posturile didactice pe durata nedeterminată se ocupă prin concurs public organizat conform următoarelor reglementări legislative:

  • Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările ulterioare
  • H.G. nr. 457 privind aprobarea metodologiei cadru de concurs pentru ocupare posturilor didactice vacante si de cercetare, cu modificările ulterioare
  • Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante în Universitatea Maritima din Constanta

UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice vacante publicate de către Ministerul Educaţiei și Cercetării în Monitorul Oficial al României nr. 306 din 15.04.2020, partea a III-a.

Dosarul de înscriere (format din I Mapa de documente și II Mapa de publicații) se depune la Registratura Universității Maritime din Constanţa (camera P01), str. Mircea cel Bătrân nr. 104, în intervalul orar 8-16, personal sau prin intermediul serviciilor de poștă ori curierat care permit confirmarea primirii în cadrul termenului de înscriere, în formă completă, conținând toate documentele aferente postului pentru care candidatul aplică.

Formularul-tip al copertei se completează de către candidat și se lipește atât pe Mapa de documente, cât și pe Mapa de lucrări. Documentele care sunt solicitate în format electronic (CV-ul, Lista de publicații și Fisa de verificare, precum și cele maximum 10 publicații din mapa de lucări) vor fi prezentate pe CD/DVD sau USB.”

Dosarul se verifică ulterior de către secretarul şef. În situația depunerii unor documente neconforme sau a unor dosare incomplete, candidații sunt contactați e-mail, la adresa specificată în CV şi sunt invitați să depună la Registratura Universității documentele conforme, până la data limită de înscriere prevăzută de calendarul concursului.

Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursurilor pot fi găsite pe site-ul web al Universitatii Maritime din Constanta, la: https://cmu-edu.eu/home/posturi-didactice-scoase-la-concurs/,precum şi pe site-ul web specializat al MEC, la adresa http://jobs.edu.ro/.

Concursurile se vor desfăşura la sediile facultăţilor cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a probelor de concurs care vor fi făcute publice pe site-ul web al Universităţii şi pe site-ul web al concursului administrat de MEC.

 

CONSTITUIREA DOSARULUI DE CONCURS – FIECARE CANDIDAT VA PREZENTA DOUĂ MAPE: I MAPA DE DOCUMENTE ŞI II MAPA DE LUCRĂRI

I.              MAPA DE DOCUMENTE – Anexa 1 formular
1. Cerere de înscriere la concurs, înregistrată în termenul legal de înscriere, semnată de candidat şi datată, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar (în original). Anexa 2 formular
2. O propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, cât și din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică (maximum 10 pagini).
3. Curriculum vitae al candidatului (în original, semnat pe fiecare pagină).
şi în format ELECTRONIC de tip PDF, FĂRĂ SEMNĂTURĂ– la rubrica Date personale să cuprindă numele, prenumele şi adresa de email. Candidatul își asumă răspunderea că formatul letric și cel electronic conțin aceleași informații.- Anexa 3 formularCurriculum vitae include:
a) informaţii despre studiile efectuate şi diplomele obţinute;
b) informaţii despre experienţa profesională şi locurile de muncă relevante;
c) informaţii despre proiectele de cercetare-dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect sau în care a activat în calitate de membru, indicându-se pentru fiecare sursa de finanțare, volumul finanţării şi principalele publicaţii sau brevete rezultate;
d) informaţii despre premii sau alte elemente de recunoaştere a activităţii ştiinţifice ale candidatului.
4. Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor specifice postului, completată şi semnată de către candidat (în original, semnată pe fiecare pagină).
Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor specifice postului în format ELECTRONIC de tip PDF, FĂRĂ SEMNĂTURĂ. Candidatul își asumă răspunderea că formatul letric și cel electronic conțin aceleași informații. Anexa 4- formular
5. Lista de lucrări ale candidatului (în original, semnată pe fiecare pagină)
şi în format ELECTRONIC de tip PDF, FĂRĂ SEMNĂTURĂ. Candidatul își asumă răspunderea ca formatul letric și cel electronic conțin aceleași informații Anexa 5.formularLista completă de lucrări ale candidatului va fi structurată astfel:
a) lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar şi care se pot regăsi şi în celelalte categorii de lucrări;
b) teza sau tezele de doctorat;
c) brevete de invenţie şi alte titluri de proprietate industrială;
d) cărţi şi capitole în cărţi;
e) articole/studii, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal;
f) publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de specialitate;
g) alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice
6. Pentru toate posturile didactice și de cercetare, documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copia legalizată a diplomei de doctor sau, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaștere sau echivalare a acesteia, în copie legalizată
7. Rezumatul tezei de doctorat– în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională.
8. Pentru toate posturile didactice: copii simple ale altor diplome care atestă studiile candidatului (diplomă de bacalaureat, licenţă, master/studii aprofundate și foile matricole ale acestora) sau, în cazul în care diplomele originale nu sunt recunoscute în România, atestatele de recunoaştere sau echivalare a acestora; copii după alte diplome care atestă studiile candidatului. Copiile se semnează de candidat pentru certificare „conform cu originalul”
9. Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului.
10. Pentru toate posturile didactice: În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copie după documentul care atestă schimbarea numelui-certificat de căsătorie sau ovada schimbării numelui
11. Declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate.-Anexa nr. 6 formular
12. Pentru toate posturile didactice: copie legalizată după carnetul de muncă sau adeverința de vechime în muncă în original (doar în cazul persoanelor care nu au un contract individual de muncă cu Universitatea Maritima din Constanta);
13 Lista de referenţi cu datele de contact ale acestora – doar în cazul concursului pentru posturile de conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific gradul II, profesor universitar, cercetător ştiinţific gradul I.
14. Doar pentru candidații la posturile de profesor universitar: copia atestatului de abilitare sau copia ordinului de ministru care conferă calitatea de conducător de doctorat.
15 Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 14 formular
II  MAPA DE LUCRĂRI –Anexa 1 formular
Maximum 10 publicații, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format tipărit și electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii

IMPORTANT

  1. Dosarele de concurs se depun numai în formă completă, cu toate documentele aferente postului pentru care candidatul aplică, în ordinea în care figurează mai sus.
  2. Formularul-tip al copertei se completează de către candidat și se lipește atât pe mapa de documente, cât și pe mapa de lucrări.
  3. Documentele solicitate în format electronic (CV-ul, Lista de publicații și Fisa de verificare, precum și cele maximum 10 publicații din mapa de lucări) vor fi prezentate pe CD/DVD sau USB.

 

CALENDARUL[1]

DESFĂŞURĂRII CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE ÎN SEMESTRUL AL II-LEA AL ANULUI UNIVERSITAR 2019-2020

6 iulie – 7 august 2020 reluarea perioadei de înscriere a candidaţilor şi verificarea documentelor din dosar
10- 12 august 2020 avizare dosare de către Comisia de verificare preliminară a îndeplinirii standardelor minimale de ocupare a posturilor didactice  vacante, pe baza Fişelor de verificare, conform art.18 alin 1 din H.G. 457/2011, modificată prin HG 883/2018
13-14 august 2020 avizare dosare de către Serviciul Juridic pentru certificarea îndeplinirii condiţiilor legale de prezentare la concurs şi comunicarea avizului juridic în maximum 48 ore de la emitere
17-21 august 2020 publicarea pe pagina web a Universităţii Maritime din Constanţa şi pe site web specializat administrat de MEC a CV-ului şi fişei de verificare a candidaţilor, conform art.4. din HG 457/2011
postare anunţ pe pagina web a concursului: ziua, ora, locul de desfăşurare a probelor de concurs, conform art. 21 din HG 457/2011, modificat prin HG 36/2013
31 august 2020 transmitere dosare candidaţi către comisiile de concurs- Anexa 7 – 11 – formulare( 7 | 8 | 9 | 10 | 11)
1-10 septembrie 2020 susţinerea concursurilor şi afişarea rezultatelor la Facultăţi
11-13 septembrie 2020 depunerea contestaţiilor la Rectoratul Universităţii în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatelor, conform art.1 alin. 7 din HG 457/2011, modificat prin HG 883/2018
14-15 septembrie 2020 comisia de soluţionare a contestaţiilor analizează contestaţiile depuse şi afişează rezultatele finale în maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor
16 septembrie 2020 consiliile Facultăţilor analizează respectarea procedurilor de concurs şi avizează Rapoartele comisiilor-Anexa 12 formular
decanatele predau secretarului şef dosarele de concurs cu adresă de înaintare şi un centralizator al rezultatelor, precum şi un extras din Procesul verbal al şedinţei Consiliului de Facultate cu privire la desfăşurarea şi finalizarea concursurilor
17 septembrie 2020 şedinţa senatului pentru avizarea concursurilor didactice şi de promovare, cu respectarea procedurilor şi a termenelor concursurilor şi emiterea concluziilor într-un Raport de validare- – Anexa 13 formular
18 septembrie 2020 emiterea deciziei de numire pe post a candidaţilor admişi, începând cu prima zi a semestrului I al anului universitar 2020/2021
21 septembrie 2020 transmiterea către MEC şi CNATDCU a Deciziilor de numire şi de acordare a titlului universitar, împreună cu Raportul  anual al concursului

 

[1] Conform Deciziei Rectorului Universităţii Maritime din Constanţa 158 din 7 iulie 2020

Top